СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради школи від 22.06.2018 протокол № 8

 Директор

 Плосківської ЗОШ І- ІІІ ступенів

_____________         Туряниця І.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

на 2018-2019 навчальний рік

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Полянської сільської ради

Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

Наша мета полягає не в тому,

щоб зробити себе необхідними нашим дітям,

 а навпаки, у тому, щоб допомогти їм

скоріше навчитись обходитись без нас.

                               К.Конраді

Вступ
         Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.
Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією нової української школи. Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
          Плосківська І-ІІІ ступенів  забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формі навчання. 
       Педагогічний колектив школи прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток школи, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.
      Мета освітньої програми:

· визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;

· спрямування спільної роботи колективу школи та громадськості;

· проектування процесу оновлення діяльності школи.

     Освітня програма школи як навчально-виховного комплексу ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації тут навчально-виховного процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про: 
♦ формування його/її життєвих компетентностей;
♦ фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;
♦ здатність вільно спілкуватися державною та найпоширенішими іноземними мовами;
♦ шанс працювати у майбутньому у сфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті; 
♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.
Ми цінуємо батьків та опікунів учнів школи, дбаючи про:
♦ розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки; 
♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини та стану школи;
♦ якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;
♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.
Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал школи, дбаючи про:
♦ соціальний престиж та розвиток професійної компетентності кожного;
♦ повну поінформованість щодо стану школи, планів та результатів її розвитку;
♦ можливості участі у формуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток навчального закладу;
♦ взаємодію та взаємопідтримку у освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

Структура освітньої програми (розділи):

1.Призначення школи та засіб його реалізації.

2.Опис «моделі» випускника школи.

3.Цілі та задачі освітнього процесу школи.

4.Навчальний план та його обгрунтування.

5.Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

6.Показники реалізація освітньої програми.

7.Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

 

                                                          Розділ І

Призначення школи та засіб його реалізації

      Духовна сила нації – творчий потенціал народу, глибоке усвідомлення надбання українців минулих років. Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчі здібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

   Навчання має комплексний вплив на особистість, незважаючи на те, що освітня функція найбільш специфічна для даного процесу. Сама освіта передбачає формування не лише знань і умінь, але й певних якостей, світогляду, ідейності, моральності особистості та ін. Умовне виділення освітньої, виховної і розвиваючої функції є корисним у практичній діяльності вчителя, особливо при плануванні завдань навчання.

    Освітня функція передбачає, в першу чергу, засвоєння наукових знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.

     Конкретним результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок.

    Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання наші учні оволодівають загально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо.

   Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості. Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відношень, якостей особистості. Формування особистості взагалі неможливо без засвоєння системи моральних та інших понять, норм і вимог.

    Між освітою і вихованням існує не однобічний зв'язок: від навчання до виховання. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий.

   Наш колектив – це вчителі, учні, батьки, громада, впевнені у собі, своїх силах, які володіють перспективним баченням того, яких змін школа потребує сьогодні, готові до співпраці для спільного розв’язання проблем.

   Ми ставимо за мету не просто йти в ногу з часом, а випереджати його. Це необхідна умова для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє.

   Місія нашого закладу: створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на пошук та впровадження ефективних способів розкриття, вдосконалення та реалізації творчого потенціалу дитини через навчання , сім’ю, громаду. Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного та суспільного блага.

  Школа - це будинок, в якому кожен знаходить друзів (дорослих і однолітків), центр розкриття здібностей і набуття впевненості, це ресурсний центр самореалізації, це заклад, що готує до успішного життя та набуття вмінь для того, щоб: знати,діяти, жити разом і спільно бути.

   Мета нашого закладу: шляхом співпраці дітей, батьків, учителів, громади, розуміючи, що кожен є самоцінною особистістю, через відкриті щирі стосунки, беззаперечне прийняття дитини, свободу і творчість учителя створити умови для гармонійного розвитку дитини.

     Таким чином, головне завдання педагогічного колективу Плосківської ЗОШ I-III ступенів – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

·         системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів;

·          змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;

·         різноманітністю методів, форм і засобів навчання;

·         в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, а не однієї з них.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед школою.

 

                                              

 

              

 

 

 

 

 

                                                   Розділ 2 

                               Опис «моделі» випускника школи

      Випускник Плосківської ЗОШ I-III ступенів – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник  вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність.  Вміє здійснювати вибір: жити й працювати в різновіковому колективі.  Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення.  Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.

      Ми прагнемо, щоб кожний випускник був свідомим громадянином і патріотом своєї країни. На це  постійно звертаємо особливу увагу, здійснюючи просвітницько-виховні заходи в школі. Наші вчителі надають своїм учням історичні та правові знання, тому що переконані, що кожен громадянин суспільства має розуміти свою роль у соціумі та усвідомлювати відповідальність не тільки за себе і свої вчинки, а й за вчинки інших людей.
      Вчителі Плосківської школи формують в учнів толерантне ставлення та повагу до протилежної статі, вчать, що створення міцної сім’ї, народження дитини – це ті життєво важливі кроки кожної людини, які треба робити усвідомлено, виважено, розуміючи весь тягар відповідальності.
      Наша школа, об’єктивно оцінюючи ситуацію, вчить дітей робити свій внесок у збереження та відновлення довкілля. Ми здійснюємо пропаганду здорового способу життя, організовуємо просвітницькі заходи для запобігання всім аспектам ризикованої поведінки серед молоді, залучаємо школярів до природоохоронної та волонтерської роботи.

Наш випускник – це передусім людина творча, з потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

·                   випускник школи добре проінформована особистість;

·                   прагне до самоосвіти та вдосконалення;

·                   готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави ;

·                   є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

·                   свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

·                   мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Таким чином, педагогічний колектив Плосківської ЗОШ I-III ступенів  виховує випускника, який  здатний  до самовизна­чення, самореалізації

                                                   Розділ 3 

                         Цілі та задачі освітнього процесу школи

        Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі.

       Ціль навчання - це ідеальне мисленнєве передбачення кінцевого результату процесу навчання, це те, до чого прагнуть педагог і учні. Загальну мету освіти, як уже було зазначено, визначає суспільство. Вона відображається в державних документах, а потім конкретизується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для учителів, дидактичних матеріалах для учнів. Крім загальної мети, цілі навчання з окремого предмета, до кожного заняття наші учителі визначають завдання.

      Організація навчального процесу нашої школи найперше пов'язана з чітким визначенням його цілі, усвідомленням і прийняттям її учнями. Цільова установка навчання спричиняє розуміння школярами суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на їх активізацію.

     При проведенні кожного навчального заняття реалізуються три основні групи взаємопов'язаних завдань. До першої групи належать завдання навчальні: оволодіння знаннями, уміннями, навичками; до другої - розвивальні; розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості; до третьої - виховні: формування наукового світогляду, моральної, художньосестетичної, правової, трудової, патріотичної, екологічної культури тощо.

     Це означає, що проектуючи проведення навчального заняття, педагоги нашої школи чітко визначають завдання навчання, розвитку та виховання. При цьому вони конкретизують рівень, на якому буде здійснюватися цільова установка: загальне ознайомлення з новою темою, засвоєння теоретичного аспекту матеріалу, що вивчається, формування практичних умінь і навичок, перевірка знань.  Доведення до свідомості учнів завдань навчального заняття збільшує можливість активізації пізнавальної діяльності школярів, їх свідомої і послідовної праці протягом усього заняття.

      Отже, пріоритетними задачами розвитку нашої школи  в 2018/2019 навчальному році є:

      У навчанні:

- забезпечення базової та повної загальної середньої освіти;

- спрямування навчально-виховного процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в особистих цілях і суспільному житті;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів, залучення їх до участі в різноманітних інтелектуальних заходах, науково-дослідницькій діяльності;

- підтримка та розвиток здоров′язберігаючого навчального середовища на основі просвітницької та організаційно-методичної оздоровчої діяльності.

       У вихованні:

- соціалізація виховного простору школи на основі дитиноцентризму, з орієнтацією на учнівські потреби;

- підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

- спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя.

      У методичній діяльності:

- спрямування організаційно-методичного забезпечення на переорієнтацію вчителя  в організації навчання;

- відпрацювання інноваційних технік, які сприяють підвищенню читацької, математичної та природничо-наукової грамотності, умінь працювати з різними джерелами інформації;

- надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня.

       У роботі з кадрами:

- створення умов для формування професійно компетентного колективу на основі атестації відповідно до нормативних вимог;

- забезпечення організаційно-адміністративної підтримки інноваційних пошуків учителів.

      У системі контролю за освітнім процесом:

- спрямування внутрішньошкільного контролю на підвищення ефективності освітнього процесу та якості освітніх результатів;

- проведення аналізу уроків, занять гуртків, факультативів, виховних заходів з урахуванням нових вимог до організації навчання.

       В управлінні школою:

- орієнтація управлінських функцій та рішень на досягнення запланованих результатів;

- створення сучасної матеріально-технічної бази для навчання й виховання, виявлення та розвитку учнівських обдарувань;

- підтримка ефективної співпраці з Радою школи та батьківським комітетом;

- забезпечення розвитку школи на основі демократизації управління, формування в школярів звичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності;

- забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для учнів та вчителів;

- контроль за дотриманням працівниками, учнями правил техніки безпеки.

                                                    Розділ 4

                     Навчальний план та його обґрунтування

                                           

       Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО) комунального типу.

       Навчально-виховний процес у школі здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном.

     Загальноосвітня школа охоплює навчанням  учнів прилеглих сіл (Яківське, Павлово, Оленево, Плоский Потік, Родниківка, Родникова Гута). Учні зараховуються згідно з наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До першого класу школи зараховуються діти 6-ти років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження психологом та педагогом згідно критеріїв, визначених Міністерством освіти та науки України.

    Навчальний рік ділиться на семестри. Школа працює за 5-денним планом.

    Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

   Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів.

   Оцінювання навчальних досягнень учнів у школі здійснюється за такою системою:

- у першому класі  здійснюється вербальне;

- у другому класі за рішенням педагогічної ради та у наступних класах оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12-бальною системою.

   Державна підсумкова атестація проводиться тільки в 4, 9 і 11 класах.

   Основними формами організації навчання є:

- традиційні уроки, проблемні уроки, уроки-лекції, семінари, практичні заняття, конференції, подорожі, виставки тощо;

- семінарські заняття, ділові ігри, брейн-ринги, індивідуальні заняття, заліки;

- семінари, факультативи, курси за вибором.

     Поглиблена підготовка учнів забезпечується вивченням факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у гуртках.

    Умови навчально-виховного процесу.

    Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком діяльності органів управління закладом, педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування та психолого-педагогічної служби.

   Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:

• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;

• організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; проектування однозмінного робочого тижня з групами продовженого дня для школи І ступеня;

• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);

• організацію гарячого харчування учнів;

• довіз учнів з прилеглих сіл.

    Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів закладу є контроль за станом їх здоров'я педагогічним колективом та медичним працівником, здійснення профілактики та діагностики захворювань.

     Педагогічний колектив приділяє особливу увагу пропаганді здорового способу життя серед учнівського та батьківського колективів, залучає дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовується  наявна матеріально-технічна база, ігрові й спортивні майданчики. Також організовується змістовне дозвілля дітей під час канікул у оздоровчому таборі «Олімпія».

    Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів.

    Відповідно до навчальних планів школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, затверджені МОН України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

      Педагогічні працівники поєднюють навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

      У школі на всіх ступенях навчання забезпечується варіативність загальної середньої освіти з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків.

     При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України  «Про освіту» від 5.09.2017р  № 2145-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» , а також типовими освітніми програмами, розробленими на їх основі та затвердженими наказами МОН від 20.04.2018 № 405, від 20.04.2018 № 406, від 20.04.2018 № 407, від 20.04.2018 № 408.

 

 

 

            Навчальний план на 2018/2019  н.р.  складений відповідно:

  • для 1 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 21.03.2018 № 268 (Додаток 1);
  • для 2 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (Додаток 2);
  • для 5 - 9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (Додаток 3);
  • для 10 класу - – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (Додаток 2)
  • для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 406 (Додаток 2)

     Навчальні плани включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову,  в якій передбачено додатковий  час на навчальні курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1

                                   складений відповідно до додатку 1

                           Типової освітньої програми

                             початкової   освіти НУШ-2

                   (затвердженої Колегією

                           Міністерства освіти і науки

               України 23.02.2018)

 

 

Типовий навчальний план для початкової школи

з навчанням українською мовою ( 1 клас)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у

 1 класі

 

Українська мова

5

Іноземна мова

2

Математика

3

Я досліджую світ*

7

Мистецтво**

2

Фізична культура ***

3

Усього

20+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Додаток 2

                                                         складений відповідно до таблиці 1

                                                         Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №407)

Навчальний план І ступеня з українською мовою навчання( 2-4 класи)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

   

 

 

2

3

4

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7+ 1

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

2

 

Математика

Математика

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

 

Мистецтво

Мистецтво/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

 

Усього

 

20+3

21+3

21+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

Курси за вибором:

1

1

   

 

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження     на учня

22

23

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

 
           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 3

                                               складений відповідно до таблиці 10

                                              Типової освітньої програми

                                                (наказ Міністерства освіти і науки

                                               України від 20.04.2018 №405)

Навчальний план 5-9 класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

 Німецька мова

3

2

2

2

2

Англійська мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

30,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

 

 

3,5

 

 

3

 

 

3,5

 

 

2

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 

 

                                                                                                                                  до таблиці 2

                                              Типової освітньої програми

                                                (наказ Міністерства освіти і науки

                                               України від 20.04.2018 №408)                                               Навчальний план

для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Предмети

Кількість годин на тиждень у 10 класі

 
 

Базові предмети1

27 (29)

 

Українська мова

2

 

Українська література

2

 

Зарубіжна література

1

 

Іноземна мова2

2

 

Мова і література корінного народу, національної меншини3

2

 

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

 

Біологія і екологія

2

 

Географія

1,5

 

Фізика і астрономія

3

 

Хімія

1,5

 

Фізична культура4

3

 

Захист Вітчизни

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети
(Інформатика, Технології,, Мистецтво)

3

 

Додаткові години1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8(6)

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                               Додаток 2

                                                                   

                                                               Типової освітньої програми

                                                                   (наказ Міністерства освіти і науки

                                                                   України від 20.04.2018 №406)

Навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання

Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

універсальний профіль

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова

3,5

Зарубіжна література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 

економіка

1

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

33

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

5

 

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюються у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. 

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

 

 

 

 

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись:

- шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів;

-проведенням контрольних випробувань учнів;

- участю учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах;

- шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН;

- аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.