Кірик Марія Юріївна, методист з початкової освіти кабінету дошкільної,

початкової та інклюзивної освіти

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

Нині гостро стоїть проблема виховання нової особистості, яка мала б міцні знання та вміння, широкий культурний і політехнічний світогляд, уміла користуватися новітніми технологіями, приймала нестандартні рішення, головне – була здоровою та вела здоровий спосіб життя.

Сьогоднішні школярі є потенціалом суспільства України XXI ст. Проблемі здоров'я суспільства сьогодні приділяється  величезна увага – проводяться дослідження щодо можливості збереження здоров'я дітей у сучасних умовах, досліджуються критерії визначення рівня здоров’я та механізмів  його зміцнення.

За статистичними даними в Україні:

-   абсолютно здорових учнів початкових класів – 5 %;

-   мають схильність до частих захворювань – 50-60 %;

-   мають дефекти зору і нервово-психічні відхилення – 50 %;

-   мають захворювання носоглотки – 30-40 %;

-   мають порушення постави 30-40 % ;

-   мають надлишкову масу тіла – 20 % тощо.

 Загальновідомо, що спричинили таку ситуацію екологічні, економічні, соціально-педагогічні фактори. Ще одна причина – це малорухливий спосіб життя дітей як у школі, так і вдома.

На здоров'я учнів початкової школи впливає ряд факторів, а саме:

-   рівень навчального й іншого навантаження на організм учнів;

-   рівень їхньої фізичної підготовки й виховання;

-   недотримання режиму дня та невідповідне харчування школярів;

-   зменшення кількості спортивних гуртків і спортивних секцій;

-   недостатньої обізнаності вчителів, батьків із морфологічними й функціональними особливостями дитячого організму;

-   соціально-економічних явищ.;

-   стан лікувально-оздоровчої роботи;

-   рівень психологічної допомоги;

-   стан мікроклімату у школі й родині тощо.

 

Шкільні фактори, що призводять до погіршення здоров’я дітей:

üТривалий робочий день.

üБезперервна сидяча поза більше 10-15 хвилин.

üІрраціональний розклад.

üВимушена поза під час занять в умовах несприятливого освітлення і неякісного повітря.

üТривалий вплив закритих приміщень, обмеження простору.

üПроблеми організації раціонального харчування і питного режиму.

üОбмеження рухової діяльності та перебування на відкритому повітрі.

üВідсутність цілеспрямованих профілактичних програм.

Першочерговим завданням педагога початкової школи має стати науково обґрунтована регламентація навчальної діяльності учнів, що базується на створенні фізіологічно й гігієнічно раціональних умов та оптимальної організації навчально-виховного процесу, які включили в себе формування вмінь і навичок, що сприяють формуванню в них компетентного ставлення до свого здоров'я.

 

 

У системі збереження і зміцнення здоров'я учнів значна роль відводиться співпраці школи з батьками. Головне місце мають посідати просвітницькі і консультативні напрями.

Просвітницька робота з батьками включає в себе:

-   бесіди – консультації;

-   тематичні батьківські збори, багато з яких присвячені вихованню в дітей культури користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном, електронними іграшками;

-   батьківські збори, семінари – практикуми для батьків на тему: «Здорова дитина – щаслива родина» із залученням спеціалістів; родинні виховні та спортивні заходи; організацію постійно діючого інформаційного стенда «Ваша дитина азбука здоров’я та розвитку».

Без підтримки батьків, без тепла сім’ї навички збереження та зміцнення здоров'я, отримані в школі, згаснуть, не будуть мати розвитку.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, психологів, представників громадськості.

Однак, особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я школярів, а про майбутнє України.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типів і форм власності фіксується відповідна робота з безпеки життєдіяльності учнів (розділ VIII «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08 квітня 2015 року № 412, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за № 472/26917).

Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека. Головною метою роботи  школи – це створення для кожного учня та працівника безпечних умов навчання та праці.

Плани роботи шкіл мають містити розділ «План проведення заходів щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, охорони праці».  

Звертаємо увагу на те, що перед початком навчальних занять у серпні кожного року всі працівники школи повинні пройти повторні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, про що мають бути зроблені відповідні записи у журналі первинного, повторного, позапланового інструктажів з охорони праці, журналі інструктажів з пожежної безпеки.

Усі учні школи зобов’язані пройти вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності на початку навчального року, про що повинні бути зроблені відповідні записи до класних журналів.

Отже, проблеми поліпшення умов навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму й є одним з найактуальніших питань навчальних закладів. Згідно «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (наказ МОН України № 563 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з наказом № 782 від 20.11.2006) та Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

16 червня 2014 року № 1/9-319

 

Департаменти (управління) освіти і науки обласних

Та Київської міської державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

Про використання Методичних

матеріалів щодо організації навчання

і перевірки знань, проведення інструктажів з

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесi Методичнi матерiали «Органiзацiя навчання i перевiрки знань, проведення iнструктажiв з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi в загальноосвiтнiх навчальних закладах».

Зазначенi матерiали будуть розмiщенi на сайтах Мiнiстерства освiти i науки www.mon.gov.ua, видавництва «Педагогiчна преса» www.ped-pressa.kiev.ua, Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти www.iitzo.gov.ua.

Додаток: Методичнi матерiали на 10 арк.

 

Заступник Мiнiстра

П. Б. Полянський

 

 

Додаток

до листа МОН України

від 16.06 2014 р. № 1/9-319

 

 

Організація навчання і перевірки знань,

проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні матеріали

Методичні матеріали розроблені на допомогу загальноосвітнім навчальним закладам (далі – навчальні заклади) усіх типів та форм власності у проведенні навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005   № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі – Типове положення).

                            1. Загальні положення

1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі – ОП та БЖД) учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами) (далі – Положення про навчання) та Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами).

1.2. Навчання і перевірка знань з  ОП працівників навчальних закладів проводиться з урахуванням Типового положення.

1.3. У навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з ОП проводиться навчання і перевірка знань з питань БЖД - комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру.

1.4. Методичне забезпечення навчання і перевірки знань з ОП та БЖД сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці.

1.5. Керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ.

Усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів.

1.6. Працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік.

1.7. У навчальних закладах, що надають загальну середню освіту, навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, попередження побутового травматизму тощо здійснюється під час вивчення предмета «Основи здоров’я». Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань учнів визначаються відповідними навчальними планами і програмами.

1.8. Навчання учнів вимогам безпеки та правил поведінки під час навчально-виховного процесу та у повсякденному житті проводиться також у вигляді інструктажів з ОП та БЖД.

 

2. Організація навчання, перевірки знань з ОП та БЖД працівників

 

2.1. Організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з охорони праці.

2.2. Терміни проведення навчання та перевірки знань, програма навчання, склад комісії з перевірки знань з ОП та БЖД затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.3. Перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (авто-екзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД.

2.4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і  перевірку знань протягом місяця.

 

Навчання і перевірка знань з ОП та БЖД працівників

Види навчання, перевірки знань

 Хто проводить навчання, перевірку знань

Оформленнянавчання, перевірки знань

Періодичність проведення

Навчання з питань ОП та БЖД

1. Проведення навчання у вигляді лекцій, семінарів, самопідготовка з питань ОП та БЖД

 

2. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки

Інженер з охорони праці або особа, на яку покладено  обов’язки проведення навчання наказом керівника

Спеціалізовані установи, які зареєстровані в органах державного нагляду за охороною праці

Графік проведення навчання, затверджений наказом керівника навчального закладу

Свідоцтво (диплом) про спеціальне навчання

Усі працівники - один раз на три роки з ОП та БЖД.

 

 

 

 

 

Відповідно до нормативно-правових документів, але не рідше одного разу на рік

Перевірка  знань з  ОП та БЖД

Тестування, залік або іспит (у вигляді письмового або усного опитування)

Комісія з перевірки знань, затверджена наказом керівника навчального закладу

Протокол

засідання комісії з перевірки знань

Один раз на три роки після закінчення навчання

 

 

3. Проведення інструктажів з питань охорони праці  з працівниками

 

3.1. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення.

3.1.1. Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в навчальному закладі.

Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками (додаток 1).

3.1.2. Усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками – повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці (додаток 2).

 

4. Проведення інструктажів з питань БЖД  з учнями

4.1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів.

4.2. Програми вступного та первинного інструктажів затверджуються керівником навчального закладу.

Вид інструктажу з БЖД

Коли проводиться

Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань

Реєстрація (оформлення) інструктажу

Вступний інструктаж

На початку навчального року;

при зарахуванні (оформленні) учня до навчального закладу

Класні керівники

На окремій сторінці журналу обліку навчальних занять

Первинний інструктаж

На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо;

перед початком канікул;

Учителі-предметники,

класні керівники, керівники гуртків

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо

Учителі-предметники,

керівники гуртків

Журнал обліку навчальних занять на сторінці навчального предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття

Позаплановий інструктаж

У разі порушення вимог нормативно-правових актів, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо;

при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних  робіт тощо);

у разі скоєння нещасних випадків за межами навчального закладу

Учителі- предметники, класні керівники, керівники гуртків

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

Цільовий інструктаж

При організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо),

під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо)

Учителі- предметники, класні керівники, керівники гуртків

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

 

4.3. Реєстрація вступного інструктажу з БЖД проводиться у журналі обліку навчальних занять за рекомендованою формою, що наведена в  додатку 3.

4.4. Реєстрація інструктажів з БЖД (первинний, позаплановий, цільовий) проводиться в окремому журналі, що зберігається у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі та іншому навчальному місці (додаток 4).

 

5. Проведення інструктажів з охорони праці з учнями

5.1. Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться:

вступний - перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії  навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво;

первинний на робочому місці – на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року;

первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

позаплановий - при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

5.2. Інструктажі з охорони праці в навчальному закладі проводить керівник робіт – вчитель трудового навчання, майстер (інструктор) виробничого навчання.

5.3. Реєстрація інструктажів з питань охорони праці з учнями проводиться:

вступний, первинний на робочому місці та позаплановий - у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 2), який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання, майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання;

первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо, – у журналі обліку навчальних занять на сторінці про запис теми уроку з трудового навчання.

5.4. Первинний на робочому місці, позаплановий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

У навчальному закладі необхідно мати:

журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників (додаток 1);

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників;

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні (додаток 2), де проводиться трудове навчання;

журнал реєстрації інструктажів з БЖД з учнями (первинний, позаплановий, цільовий) у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1 

              Титульний аркуш журналу 

 

 _______________________________________________________________                                                                                                                                                                                          (навчальний заклад)

 

ЖУРНАЛ

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками

                                                           Розпочато "___"_______________20___ р.

                                                           Закінчено "___"________________20___ р.

 № з/п

 

Дата прове-дення інструк-тажу 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку інструктують 

Професія,

посада

особи, яку інструктують, її вік

 

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток, відділ тощо), до якого приймається особа, що інструктується 

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку інструк-тують 

особи, яка

інструк-тує

1

2

3

4

5

6

7

8

 


Додаток 2   

                        Титульний аркуш журналу 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

(для працівників і учнів)

 ____________________________________________________________________                         

                                               (лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___"_______________20___ р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

№ з/п

 

Дата прове-дення інструк-тажу 

Прізвище, ініціали особи, яку інструк-тують 

Професія, посада особи, яку інструк-тують 

Вид інструк-тажу (первинний, повторний, позаплано-вий, цільовий),

назва та номер інструкції 

Причина проведення позапла-нового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яка інструк-

тує та перевіряє

знання

Підписи

особи, яку інструк-тують 

особи,

яка

інструк-тує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років).

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Рекомендована форма
сторінки журналу
обліку навчальних занять
РЕЄСТРАЦІЯ
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для учнів у журналі обліку навчальних занять

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові  особи, яку інструктують

Дата

проведення

інструктажу

Прізвище

ім’я, по батькові  особи, яка проводила інструктаж

Підписи

особи, яка проводила інструктаж

особи, яку інструктують

1

2

3

4

5

6

Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років).

 

                                       Додаток 4   

                  Рекомендована форма

 

                                                                                  Розпочато: ___________20   р.

                                                                       Закінчено: ____________20   р.

 

Журнал

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

з безпеки життєдіяльності для учнів

_____________________________________________

(кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал тощо)

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я  та  по батькові  особи, яку інструктують

Дата

прове-дення інструк-тажу

Клас,

група

Назва  інструктажу, назва  інструкції

Прізвище,

ім’я  та  по батькові, посада особи, яка проводила

інструктаж

Підпис  особи,  яка  проводила інструктаж

Підпис  особи,  яку  інструк-тують

1

2

3

4

5

6

7

8

Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

За характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, позаплановий та цільовий.

Порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів визначається Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводять завідувачі кабінету, класні керівники, учителі-предметники (інформатики, фізичної культури, трудового, фізики, хімії та ін.) та фіксують їх у відповідні журнали.

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Вступний інструктаж проводиться перед початком навчальних занять на початку навчального року, при зарахуванні або оформленні до закладу освіти учня особою, на яку наказом керівника закладу освіти покладені ці обов’язки.

Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу. Програма та порядок його проведення затверджується наказом керівника закладу освіти.

  - на початку заняття в кожному класі, спортзалі, майстерні, де навчальний процес пов’язаний із застосуванням небезпечних факторів;

  - у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, спортивними змаганнями;

  - при проведенні заходів за межами території школи;

  - перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів.

Мета проведення первинного інструктажу - формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров'я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків.

Реєстрація такого інструктажу  проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, класі.

Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдання, пов'язаних з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Про проведення первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: "Інструктаж з БЖД"

Учні початкових класів, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог норм і правил, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при  зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо).

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів

Цільовий інструктаж проводиться з учнями (вихованцями) закладу освіти в разі організації позанавчальних (позаурочних та позашкільних) масових заходів (олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань) та під час  проведення громадських  робіт.

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять учителі, вихователі, керівники гуртків, тренери, завідувачі кабінетів за відповідними інструкціями.

 

3. БЕЗПЕКА УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Відповідно до законодавства України, важливим завданням навчального закладу є збереження життя та здоров’я учнів під час організації навчально-виховного процесу. Головними документами, що регламентують створення умов для навчально-виховного процесу, можна назвати «Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу «(ДСанПІН 5.5.2.008-01), «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОН України від 01.08.2001 року № 563), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (наказ МОН України від 18.04.2006 року № 304) та інші.

Особливу увагу слід приділити створенню умов, в яких будуть працювати і яку роботу будуть виконувати учні. Цей перелік визначений в Державних санітарних правилах і нормах:  це й підбір меблів, фарбування стін і стелі, матеріалу, з якого зроблена підлога, — ні в  якому разі її не можна робити з цементу та матеріалів, які не мають сертифіката на використання в навчальних закладах. Це стосується й покриття стін. Стелі дозволено фарбувати тільки в білий колір, стіни фарбуються в матові кольори, які не дають блиску. Якщо панелі виготовлені з деревини, їх слід обробити вогнезахисним складом. У класі мають стояти парти або столи щонайменше двох розмірів.

Особливу увагу слід приділити кабінету  комп’ютерної техніки: це єдиний кабінет у навчальному закладі, який повинен мати санітарно-технічний паспорт (Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток до листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497).

Основні положення про організацію навчально-виховного процесу. Усі навчальні приміщення повинні мати природне освітлення. Світло повинно падати зліва (крім майстерень трудового навчання), бути рівномірним і не створювати блиску. Забороняється розміщення на підвіконнях високих кімнатних квітів. Дошка повинна мати  матову поверхню.

Рівень штучного освітлення навчальних приміщень шкіл при використанні ламп розжарювання 150 лк і 300 лк для люмінесцентних ламп. Усі світильники повинні мати матові екрани та позитивні висновки санітарно-гігієнічної експертизи. Світильники миються не рідше одного разу на три місяці, вікна – один раз на півріччя.

Температурний режим повинно підтримувати в межах: класи-кабінети – 17-20  градусів, у майстернях з обробки металу та дерева 16–18, у  спортивному залі 15–17, роздягальнях при спортивному залі – 19–23, в актовому залі – 17-20, бібліотеці – 16-18, рекреаціях – 16-18, туалетах — 17–21, відносна вологість повітря у приміщеннях – 40-60 %. Провітрювання в навчальних приміщеннях здійснюється на перервах, а в рекреаціях – під час уроку.

Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість стільців лав і табуретів. Для учнів недопустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей учня менше 30 см.

Для профілактики порушень постави учнів не менше двох разів на рік пересаджують із першого на третій ряд без порушення відповідності групи меблів та врахування  гостроти зору та слуху. Парти (столи) повинні бути тільки стандартними, погодженими з МОЗ України.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11–12 років до 4 кг, 13–14 років – до 5 кг, 15 років: хлопчики – 12 кг, дівчатка – 6,0 кг, 16 років – відповідно 14 і 7 кг, 17 років – 16,0 і 8 кг.

При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової  працездатності учнів протягом дня та тижня: найбільш складні предмети вивчаються на 2-4-х уроках і з вівторка по четвер. Заборонено проведення контрольних робіт, вивчення складних тем на першому та останньому уроках, по понеділках та п’ятницях. Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не менше 15 хвилин, для всіх інших класів — 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) – 30 хвилин. Замість однієї великої перерви можна після 2-го та 3-го уроків влаштовувати 20-ти хвилинні перерви.

Для профілактики стомлюваності, порушення постави, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. У 2–4-х класах домашні завдання не  рекомендується задавати на вихідні та святкові дні.

У першому класі домашнє завдання не задається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Твердження відомого дидакта К.Ушинського (більше 150 років) актуальне і сьогодні «…виховання, створене самим народом, має велику виховну силу, якої немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в іншого народу. ...виховання бере людину всю, якою вона є з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу й розум...». У процесі виховання у людини, першою чергою, формується світогляд і характер, а «...характер і є саме той ґрунт, в якому корениться народність».

Таким чином, формування особистості молодшого школяра слід починати з розвитку відчуття своїх коренів, роду, родини, народу і розвитку кращих ментальних рис дитини, пробудження інтересу та прищеплення глибокої любові до рідної мови, літератури, історії, поваги до символів, традицій та звичаїв українців.

Особливе занепокоєння нині викликає відсутність у більшості українців усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своє діяльності з інтересами нації.

Виховання молодших школярів – це комплексна інтегрована система, а саме, навчання і виховання, результат якої неможливо забезпечити тільки через окремо проведені виховні уроки за розкладом. Таким чином, формування національної самосвідомості, патріотичних почуттів та толерантності учнів початкових класів має здійснюватися у процесі навчально-пізнавальної діяльності через складові змісту навчальних предметів, зокрема внесення в них краєзнавчих матеріалів, гуманізацію взаємин між учителем та учнями; дотримання демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

Перехід до навчання з шести років зумовив значні негативні порушення в стані здоров'я та фізичного розвитку дітей шкільного віку, що пов’язують із постійним зростанням навчального навантаження на тлі значних порушень умов навчання, виховання, харчування та оздоровлення школярів. На здоров’я дитини впливає величезна кількість чинників: це і навколишнє середовище, харчування, спосіб життя, спадковість, інфекційний фон, медичне обслуговування, умови навчання в школі. При цьому саме навчання в школі є суттєвим чинником, що впливають на погіршення здоров’я дитини.

Тому завдання початкової ланки навчання звести до мінімуму негативний вплив школи на здоров’я дітей, і навпаки, створити безпечні умови для перебування, навчання, виховання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА

ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ НА КАНІКУЛАХ

 

ІНСТРУКЦІЯ № 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ

 

У музей, на виставку

1. Веди себе спокійно, стримано. 

2. Уважно оглядай, слухай, не перебігали безладно від одного до іншого. 

3. Без дозволу нічого не чіпай. 

4. Голосно не розмовляй. 

5. Не забудь подякувати екскурсовода.

 

На природу

1. Візьми чисту воду для пиття та миття рук. 

2. Не пий сиру воду з природних водоймищ. 

3. Не збирай невідомі тобі рослини, ні в якому разі не бери їх до рота. 

4. Не засмічувати природу. 

5. Не розпалював багаття. 

6. Не ламай дерева. 

7. Після заходу йди просто додому. 

8. Дотримуйся правил дорожнього руху. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 2. ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

1. Проходь по тротуару тільки з правого боку. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю дороги, назустріч руху транспорту. 

2. Дорогу переходь у тому місці, де вказана пішохідна доріжка або встановлено світлофор. Дорогу переходь на зелене світло. 

3. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім на право. 

4. Якщо ні світлофора, переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю треба прямо, а не навскоси. 

5. Не йди дорогу перед близько йде транспортом. 

6. На проїжджій частині гри суворо заборонені. 

7. Не виїжджати на проїжджу частину на велосипеді.

 

ІНСТРУКЦІЯ № 3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС УРОКІВ

 

Трудового навчання

Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку. Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуального захисту.

  Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Чітко визначте порядок і проведення роботи.

2. Звільніть місце від зайвих речей.

3. Перевірте наявність потрібних інструментів.

4. Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.

5. Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.

   Вимоги безпеки під час роботи

6. Не тримай ножиці кінцями вгору.

7. Не залишай ножиці у відкритому вигляді.

8. Передавай ножиці тільки в закритому вигляді кільцями в сторону товариша.

9. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки.

  Вимоги безпеки після закінчення роботи

10. Прибирання робочого місця: усі інструменти покладіть на місце, в робочу папку.

11. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

12. У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до вчителя.

13. Надати потерпілому першу допомогу.

 

ІНСТРУКЦІЯ №4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 

 При роботі з голкою

 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку. Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуального захист.

  Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Чітко визначте порядок і проведення роботи.

 2. Звільніть місце від зайвих речей.

 3 . Перевірте наявність потрібних інструментів.

 4. Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.

 5. Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.

  Вимоги безпеки під час роботи

 6. Передавай голку товаришу тільки тупим кінцем.

 7. Не губіть голку. Перевіряйте кількість перед початком роботи та в кінці.

 8. При зшиванні тканини, картону слідкуй за гострим кінцем.

 9. Не вколюй голку в одяг. Зберігай голки в ігольниці.

10. При шитті і вишиванні користуйся наперстком.

  Вимоги безпеки після закінчення роботи

11. Прибирання робочого місця: усі інструменти покладіть на місце, в робочу папку.

12. Голки перерахуйте і покладіть в ігольницю.

   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

13. У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до вчителя.

14 . Надати потерпілому першу допомогу.

 

ІНСТРУКЦІЯ № 5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

 

    На вулиці

1. На вулиці голосно розмовляти, кричати, сміятися непристойно. 

2. Не можна смітити на вулиці: гризти насіннячка, кидати папірці, цукеркові

обгортки, огризки від яблук. 

3. Під час відвідування кінотеатру не треба шуміти, бігати, затівати ігри. 

4. Під час перегляду кінофільму непристойно заважати глядачам, плескати стільцями, свистіти, тупотіти. 

5. При вході в зал і при виході не треба поспішати, штовхатися. 

6. Будьте ввічливі. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 6. ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ НА ВУЛИЦІ

 

1. Якщо на вулиці хтось іде і біжить за тобою, а додому далеко, біжи найближчим людне місце: до магазину, автобусної зупинки. 

2. Якщо незнайомі дорослі намагаються відвести тебе силою, чини опір, кричи, гукай на допомогу: «Допоможіть! Мене веде незнайома людина!» 

3. Не погоджуються ні на які пропозиції незнайомих дорослих

4. Нікуди не підеш ти з незнайомими дорослими і не сідай з ними в машину. 

5. Ніколи не хвалився тим, що у твоїх дорослих багато грошей. 

6. Не проси додому незнайомих хлопців, якщо вдома немає нікого з дорослих. 

7. Не грай з настанням темряви. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 7.  ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ЛЬОДУ

 

1. Перш ніж рухатися по льоду, треба переконатися в його міцності, перевіреної дорослими людьми. 

2. Йти слід по вже прокладеної стежці. 

3. Не слід спускатися на лижах і санках у незнайомому місці з обривом. 

4. Особливо обережним слід бути поблизу виступаючих на поверхню кущів, трави; в місцях, де швидка течія, де вливаються стічні води промислових підприємств. 

5. Не забувай восени і навесні лід тонкий. 

У випадку, якщо ти все ж провалилися під лід:

    6. Не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою,    клич на допомогу.

    7. Намагайся вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги.

`  8. Намагайся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу.

    9. Вибравшись на лід, перекотися і відповзай в той бік, звідки ти прийшов, де міцність льоду вже відома.

 

ІНСТРУКЦІЯ № 8. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ ВЛІТКУ

 

1. Купатися можна тільки в місцях дозволених і у присутності дорослих. 

2. Не можна пірнати в незнайомих місцях – на дні можуть виявитися притопленими колоди, камені, корчі. 

3. Не слід купатися в заболочених місцях і там, де є водорості і незнайомі тварини. 

4. Не варто затівати гру, де в жарт треба "топити" друг дуга.

5. Не купатися без нагляду дорослих.

5. Клич на допомогу, якщо відчуваєш тривоги та небезпеку. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 9. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ З ТВАРИНАМИ

 

1. Не треба вважати будь-яку помах хвостом проявом дружелюбності. Іноді це може  говорити про абсолютно недружелюбному настрій. 

2. Не варто пильно дивитися в очі собаці і посміхатися. У перекладі з "собачого" це значить "показувати зуби", або говорити, що ви сильніше. 

3. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно. 

4. Не можна тікати від собаки. Цим ви запрошуєте собаку пополювати за втікачем  дичиною. 

5. Не годуйте чужих собак і не чіпайте собаку під час їжі або сну. 

6. Уникайте наближення до великих собакам охоронних порід. Деякі з них вивчені кидатися на людей, що наближаються на певну відстань. 

7. Не робіть різких рухів, звертаючись з собакою чи господарем собаки. Вона може подумати, що ви йому загрожуєте. 

8. Не чіпайте цуценят і не відбирайте те, з чим собака грає. 

9. Якщо у вузькому місці (наприклад, в під'їзді) собака йде вам назустріч на повідку, краще зупинитися і пропустити її господаря. 

10. Тварини можуть поширювати такі хвороби, як сказ, лишай, чума, тиф та ін.

ІНСТРУКЦІЯ № 10. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, КОЛИ ТИ ОДИН ВДОМА

 

1. Відкривати двері можна тільки добре знайомій людині. 

2. Не залишай ключ від квартири в "надійному місці". 

3. Не вішай ключ на шнурку собі на шию. 

4. Якщо ти втратив ключ - негайно сповісти про це батькам. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 11. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

 

1. Не називай адресу або номер квартири. 

2. Ніколи не називай номер свого телефону (можеш відповісти тільки "так" або "ні"). 

3. Не заводь розмови з незнайомцями. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 12. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЇДАЛЬНІ

 

1. Чергові йдуть в їдальню на 10 хвилин раніше для сервірування столу. 

2. Іди тільки в строю. 

3. Перед їжею обов'язково вимий і насухо витри руки. 

4. Займи своє місце. 

5. Під час їжі не розмовляй. 

6. Дотримуйся чистоту і порядок на столі. 

7. Після їжі прибери посуд за собою. 

8. Раніше доїв - почекай товаришів. 

9. Повертайся в клас в строю. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 13. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОГУЛЯНКИ

 

1. На прогулянку виходь у строю. 

2. Грай на спортмайданчику. 

3. Не грай з колючими, масивними предметами. 

4. Не штовхатися, не став підніжки. 

5. Не кидайте сніжками, камінням, різними предметами. 

6. У туалет йди тільки з дозволу вчителя, вихователя. 

7. З вулиці заходь в строю. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 14. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ

 

 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2) 

 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 19). 

 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 5). 

 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 6). 

 5. Дотримуйся правила поведінки біля водоймищ під час їх передзимове замерзання, правила безпеки на льоду (№ 7). 

 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10). 

 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9). 

 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами. 

 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини. 

10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 15. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ

 

 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2) 

 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 6). 

 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 5). 

 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 5). 

 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (№ 7). 

 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10). 

 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9). 

 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами. 

 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини. 

 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм. 

 11. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 16. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ

 

 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2) 

 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 19). 

 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 5). 

 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 6). 

 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (№ 7). 

 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10). 

 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9). 

 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами. 

 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини. 

 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм. 

 11. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 17. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ

 

 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2) 

 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 19). 

 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 5). 

 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 6). 

 5. Дотримуйся правил безпечної поведінки на воді влітку (№ 8). 

 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10). 

 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9). 

 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами. 

 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини. 

 

ІНСТРУКЦІЯ №18. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ДО ШКОЛИ ТА ДОДОМУ ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ

 

Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу. Всі учні школи повинні знати «Правила безпеки під час руху до школи та додому після занять» та дотримуватись їх.

1. Вимоги безпеки перед початком руху до школи.

2. Чітко визнач шлях від школи додому.

3. Під час руху до школи не заходь у незнайомі місця.

  Вимоги безпеки під час руху до школи та додому після занять

4. Ходити тільки по тротуарах та пішохідних доріжках.

5. Перед тим, як переходити дорогу, слід подивитись направо, дійшовши до середини-наліво і перейти.

6. При відсутності переходу, переходь вулицю під прямим кутом до краю проїжджої частини, де вона добре проглядається по обидві сторони.

7. Дорогу не перебігати.

8. У разі відсутності тротуарів слід рухатись по обочині дороги назустріч транспортним засобам.

  Вимоги безпеки під час руху додому

9. Ідіть додому одразу після закінчення уроків.

10. Ідучи дорогою, не грайтеся, не штовхайтеся, не читайте на ходу.

11. Іти обочиною дороги, назустріч транспортним засобам.

   Дії при виникненні аварійної ситуації

12. У разі нещасного випадку негайно попередити дорослих.

13. Надати першу медичну допомогу. У разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

 

ІНСТРУКТАЖ № 19. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

 

1. Не грайся із сірниками та запальничками.
2. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду.

3. Не кидай не загашені сірники, недопалки в приміщеннях.
     4. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою. 
     5. Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах.

6. Не залишай відкритими двері печей, камінів.
7. Не вмикай багато електроприладів одночасно, електромережа може

згоріти. 

8. На дачі або у селі не відкривай дверцята грубку, пічки – від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа.

  Заборонено

9. Використовувати несправну апаратуру і прилади. 

10. Користуватися пошкодженими розетками. 

11. Користуватися електричними прасками, плитками, чайниками без підставок з вогнетривких  матеріалів.  

12. Користуватися електрошнура і проводами з порушеною ізоляцією. 

13. Колупати у розетці пальцем, або іншими предметами. 

14. Самим лагодити й розбирати електроприлади. 

Гасити увімкнені електроприлади водою не можна! 

    При пожежі потрібно:

1. У разі виникнення пожежі викликати пожежну охорону. 

2. Використовувати всі наявні засоби для гасіння пожежі. 

3. Якщо вогонь невеликий, накинь на нього товсту ковдру або залий водою.

4. Подавати сигнал тривоги.  Кричати й кликати на допомогу дорослих. 

5. Не можна відкривати вікно, доки вогонь у кімнаті не згас – свіже повітря підживить його і полум'я спалахне з новою силою.

6. Якщо тобі не вдалося самостійно загасити вогонь, вибігай з квартири і клич на допомогу або дзвони за номером 1- 01. Зателефонувавши до пожежної частини, чітко називай свої прізвище та адресу і повідом, що горить.

7. Доки чекаєш на пожежників, не панікуй, шукай вихід із кімнати, але не намагайся вистрибнути у вікно. Зустрічати пожежників і повідомляти їм про вогнищі пожежі. 

8. Знати план евакуації на випадок пожежі. 

9. Рухатися повзучи або пригнувшись, якщо приміщення сильно задимлене. 

10. Вивести з палаючого приміщення людей, дітей. 

11. Накинути покривало на потерпілого. 

12. Якщо ти знаєш, що хтось не може вийти з будинку, який горить, повідом про це дорослих або пожежних.

13.Якщо горить шнур електроприладу, перш ніж залити полум'я водою, вийми штепсель електроприладу з розетки

14. Не намагайся врятуватися від пожежі у шафі, кладовці або іншому тісному місці — можеш учадіти там від газів, що виділяються під час горіння. 

ІНСТРУКЦІЯ №20. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ,  КОЛИ ВІДЧУТНИЙ ЗАПАХ ГАЗУ

 
1. Якщо хтось із дорослих удома, негайно скажи їм про це.
2. Відкрий усі вікна та кватирки, провітри помешкання.
3. Перевір, чи перекриті на плиті конфорки горілок.
4. Якщо ти вдома один, негайно телефонуй до служби газу за номером 1-04.
5. Ні в якому разі не вмикай світло у загазованому та сусідніх приміщеннях і не запалюй вогонь. 

 

ІНСТРУКЦІЯ №21. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ХАРЧУВАННЯ  ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА УЧНЯ

 

 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу. Всі учні школи повинні знати правила харчування та дотримуватись їх, слідкувати за особистою гігієною.

   Здоровий спосіб життя, особиста гігієна

1. Пам’ятайте: Здоров’я – головна цінність людського життя. Піклуйтесь про нього.

2. Наркотики, паління та пияцтво руйнують здоров’я.

3. Займайтесь спортом, беріть активну участь в шкільному житті.

4. Дотримуйтесь режиму дня, будьте підтягнутими, зібраними.

5. Слідкуйте за особистою гігієною: щотижня мийте все тіло, щоранку та щовечора вмивайтесь, чистить зуби.

6. Одяг, взуття повинні бути завжди чистими, охайними, у кишені – носова хустинка.

7. Не вживайте медичних препаратів без призначення лікаря.

    Вимоги безпеки перед початком харчування

8. Чітко визначте шлях до їдальні.

9. Йдучи до їдальні не біжить і не штовхайтесь.

10. В разі нестачі столових приборів звертайтесь до чергового чи кухаря.

    Вимоги безпеки під час харчування

11. Перед їдою помийте руки з милом.

12. За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не підпирай щоку рукою.

13. Їж без поспіху, не відкушуй великих шматків.

14. Не розмовляй з повним ротом, ретельно пережовуй їжу.

15. Під час їди не присьорбуй голосно, не дуй на гарячу страву, не стукай ложкою по тарілці. Намагайся їсти беззвучно.

16. Їж охайно, чиста скатертина на столі – ознака твоєї культурності.

     Вимоги безпеки після закінчення харчування

17. Не штовхаючись віднесіть посуд.

18. Вимоги безпеки при нещасному випадку.

19. Вразі пошкодження під час харчування звернись до класного керівника.

20. В разі потреби звернись до медпрацівника.

 

 

                                                          Безпека щоденного життя

                        

Правила електробезпеки:

·        Перед тим як вмикати електроприлад, переконатися, що він не пошкоджений;

·        Виходячи з дому, вимкнути з розетки всі електроприлади;

·        Вимикаючи електроприлад. не смикати його з а шнур;

·        Не доторкайся до оголених проводів;

·        Не вмикати чи вимикати електроприлад вологими руками;

·        Не допускати перегрівання електроприладів;

·        Не вмикати одразу багато електроприладів у одну розетку;

·        Не залишати без нагляду ввімкнені нагрівальні електроприлади.

Правила безпеки під час користування газонебезпечними приладами:

·        Крани плити відкривати тільки після піднесення сірника чи запальнички;

·        Не залишати без нагляду  ввімкнену газову плиту;

·        Не залишати на ввімкненій плиті без нагляду чайник, сковорідку тощо;

·        Не можна сушити над газовою плитою будь-які речі;

·        У разі появи запаху газу негайно закрити всі крани плити, відчинити вікна, повідомити батьків та сусідів, телефонувати до аварійної служби газу 104.

Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії:

·        Усі препарати будуть безпечними, якщо їх застосовувати за прямими призначеннями та згідно з інструкціями й рекомендаціями щодо їхнього використання.

·        Усі засоби побутової хімії слід переносити та зберігати окремо від продуктів харчування, медикаментів, у недоступних для маленьких дітей місцях;

·        Ніколи не змішувати хімічні речовини.

 Правила безпеки при користуванні побутовими вибухонебезпечними предметами:

·        Не розпилювати над вогнем дезодорант чи лак для волосся;

·        Не можна розбирати, нагрівати, пошкоджувати балончик, навіть порожній;

·        Не запалювати сірник у місцях, де знаходиться бензин, гас, спирт, лаки, фарби;

·        Не можна вдихати пари всіх цих речовин, бо можна отруїтися і отримати опіки;

·        Не можна гасити водою пожежу легкозаймистих речовин, бо це може призвести до їх розбризкування та поширення вогню.

Правила безпеки під час пожежі:

·        Якщо можна вийти з квартири через двері, треба рятуватися самому й допомогти іншим; перед виходом накритися мокрою ковдрою, закриваючи ніс і рот;

·        Якщо вихід перекрито вогнем, а квартира розташована не вище другого поверху, слід вибиратися з квартири через вікно чи балкон;

·        Якщо неможливо вибратися з квартири, слід зачинитися в кімнаті з виходом на балкон або вікном;

·        Щоб вогонь не поширювався, слід налити води біля дверей або заткнути щілини під дверима вологими ганчірками;

·        Відкрити вікно та покликати на допомогу;

·        Якщо пожежа в сусідній квартирі, треба подзвонити в квартиру. Якщо не відчиняють, слід покликати на допомогу сусідів, зателефонувати 101;

·        Невеликий вогонь можна загасити самостійно – залити водою, засипати піском, затоптати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

1.     Лист МОН України №1/9-266 від 26.05.2014 р. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня  2001 р. №  563,  зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за №  969/6160 (зі змінами) (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці)».

2.     Наказ МОН України 08 квітня 2015 року № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за № 472/26917.

3.     Лист МОН України від 16 червня 2014 року № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності».

4.     Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01,  затверджені  постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня  2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01).

5.     Державні санітарні правила та норми "Влаштування і  обладнання кабінетів  комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98", затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р. № 9 (далі - ДСанПіН 5.5.6.009-98).

6.     Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 р. № 407, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за № 730/9329 (далі – Положення про кабінет інформатики).

7.     Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики  навчальних  закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за № 620/9219 (далі - Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

8.     Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

9.     Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі - Правила пожежної безпеки).

10.                  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533 (далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок).

11.                  Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх  навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  06 березня 2002 р. за № 229/6517.

12.                 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

13. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству  освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня  2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці).