ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

1. Забезпечити вчителям сприятливі умови для творчого пошуку та виявлення творчих можливостей, підтримувати тих, які бажають і вміють працювати по новому.

2. Прищеплювати потребу у самовдосконаленні, бажання і розуміння значущості самоосвіти, формувати та розвивати індивідуальну особистість педагогів.

3. Використовувати активні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, упровадження перспективних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду.

4. Сприяти виробленню в учителів позитивного ставлення до комп’ютерних технологій навчання, зацікавленості в їх використанні.

5. Спонукати вчителів до написання статей в освітянських періодичних виданнях.

6. Ознайомлювати вчителів з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання.

      Методична робота у Плосківській ЗОШ І-ІІІ ст. у 2017/2018 н.р. здійснювалася згідно із законодавством, нормативно-правовими  документами  про освіту, рекомендаціями МОН України, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції загальної середньої освіти, рекомендацій  МОН України, методичного кабінету відділу освіти, планувалася й проводилася на діагностичній основі.

               Зміст методичної роботи був відображений у розділах плану роботи школи, у планах  роботи методичної ради, методичного кабінету, заступників директора школи та в планах роботи шкільних методичних об’єднань. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи було видано наказ № 70-н/в   від 03.09.2018 р. по школі «Про організацію методичної роботи в 2018/2019 навчальному році». На виконання завдань, передбачених у планах, на початку навчального року були створені графік проведення атестації, наказ про роботу з обдарованими учнями, складені плани МО. На початку кожного семестру проводилися інструктивно-методичні наради для голів МО та завідувачів навчальних кабінетів із питань планування роботи, складено графіки відкритих уроків, позакласних заходів, подано заявку на проходження курсової підготовки, відбулися консультації для молодих учителів із питань планування самоосвіти.

10.06.2018 р. насіданні педагогічної ради (протокол № 4  від 10.06.2018 р.) було розглянуто підсумки методичної роботи, заслухано звіт голови методичної ради, заступника директора з НВР Кушнірчук В.І. та звіти голів шкільних МО Шулик І.М., Гавран В. І., Сегеді Л.В., Шипової Т.Ю., Копосовича І.І. про проведену за рік роботу.

 

З їх виступів можна зробити висновок, що методична служба в школі становить ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

 

Методична робота в школі у 2017/2018 н.р.

здійснювалася за такими напрямами:

1.     Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти.

2.     Реалізація в практичній діяльності критеріїв вимірювання якості навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання.

3.     Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.

4.     Вивчення педагогами теорії й методики навчання та виховання, психології, етики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням сучасних вимог закону України «Про мови».

5.     Збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури.

6.     Глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог із позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2018/2019 н.р.).

7.     Освоєння методики викладання певного предмета; випереджальний розгляд методики вивчення складних розділів навчальних програм із демонстрацією відкритих уроків: удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів.

8.     Упровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.

9.     Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

10. Розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і змісту методичної роботи (проектна діяльність, інтерактивні технології).

11.  Спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку здібних обдарованих учнів, реалізації їхніх творчих запитів.

   Головна мета методичної роботи в школі передбачає зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу і кожного зокрема, підтримку інноваційної діяльності педагогів  та впровадження дієвих форм роботи з обдарованими учнями.

Розвиток творчої особистості як учителя, так і учня, створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного, фізичного розвитку всіх учасників навчального процесу шляхом подолання усталених стереотипів, застарілих підходів є головним завданням школи.

Завдання методичної служби – моделювати і створювати умови для самореалізації й удосконалення особистості, забезпечити перехід від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних, за яких усі вчителі мають змогу щонайповніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу і творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег. відкрити шляхи до пошуку, ініціативи й творчості.

Методична робота в педагогічному колективі мала на меті підтримати діловий настрій учителя, допомогти йому подолати професійні труднощі,

Вибудувана структура методичної роботи в школі дає змогу задовольнити потреби вчителів у постійному підвищенні фахового  рівня, виховувати вимогливість до вдосконалення своєї педагогічної праці, стимулювати бажання шукати більш раціональні методи навчання. Практика свідчить, що основна діяльність, здатна вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої компетенції та ерудиції, - це чітка організація на науковій основі методичної та дослідницької роботи в школі.

Пріоритетом методичної роботи в школі вважаємо постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей і напрямів.

 

Усі методи, засоби, форми навчання є адекватними завданню формування духовної, морально-етичної, висококультурної, творчої особистості учня. Головне в методичній роботі – надання реальної дієвої допомоги всім членам педагогічного колективу. Сучасний учитель мусить постійно оновлювати свої знання й уміння, встигати за динамікою суспільного та науково-технічного прогресу.

Домінуючою структурною одиницею моделі методичної роботи в школі є робота МО.

   У школі відповідно до наказу було організовано роботу методичної ради та методичних об’єднань із предметів. Усі вчителі працювали над індивідуальними методичними темами, які обрали відповідно до рівня своєї педагогічної майстерності та інтересів.

 

  Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії роботи п’яти методичних об’єднань.

На високому рівні, результативно працювали всі методичні об’єднання. Слід відзначити, що більшість засідань поєднували теорію і практику, проходили у нестандартних формах, наприклад, ділової гри. Річний план роботи кожного МО складався з урахуванням діяльності за минулий період і конкретних завдань, що стоять перед колективом. У вересні на засіданнях слухали інформації вчителів про методичні новинки, вносилися корективи до плану методичної роботи на рік, обговорювався зміст самоосвіти членів МО. У листопаді – взаємовідвідування уроків та їх аналіз. У грудні – заслуховувалися повідомлення про самоосвіту, ознайомлювалися з новинками науково-методичної літератури. У лютому – обмінювалися досвідом із різних питань виховання і навчання. У травні – готували підсумки на засідання методичної ради, де заслуховували повідомлення про виконання планів, а також складали плани на наступний навчальний рік. Протягом року учителі брали участь на засіданнях районних МО, готували учнів для участі в різних олімпіадах, МАН, беруть участь у заходах різного рівня. Внутрішньошкільні МО надають дієву допомогу вчителям у вдосконаленні методики роботи за новими програмами та підручниками 

Результативною була робота МО вчителів початкових класів

Керує МО вчитель початкових класів Сегеді Л.В. Основними формами роботи є обговорення актуальних питань реалізації програмових вимог початкових класів, підготовка методичних розробок уроків, взаємовідвідування вчителями уроків, проведення відкритих уроків, практичних занять, виготовлення наочних посібників, індивідуальна робота над окремими темами. У процесі роботи МО використовувалися як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: доповіді, лекції, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, виставки, бібліографічні огляди. Учителі велику увагу приділяли впровадженню нових технологій навчання, зокрема індивідуальній та груповій роботі з дітьми. Засідання шкільного МО вчителів початкових класів проводилися згідно з планом роботи, орієнтованим на поліпшення науково-теоретичної та практичної підготовки педагогів. Усі вчителі початкових класів працюють у тісному контакті з учителями-предметниками. Вони активні в роботі педрад, кожен має  власне портфоліо, різноманітні теки. Постійно працюють над підвищенням свого освітнього та методичного рівнів, над реалізацією завдань розвитку навички техніки читання та логічного мислення молодших школярів, вивчають педагогічний досвід найкращих учителів області, його елементи творчо впроваджують у практику своєї роботи. Однак недостатнім є рівень виявлення, презентації та впровадження власного передового педагогічного досвіду, рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів.

У 2017-2018 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу  шляхом впровадження інтерактивних технологій, новітніх технологій. Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

 

 

 

     Традиційно результативною була робота вчителів  МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Копосович І.І). Воно  працювало над проблемною темою «Застосування і впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках художньо-естетичного циклу»

 На початку 2017/2018н.р. МО визначило шляхи реалізації проблемного питання:спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти; працювати над постійним підвищенням якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя; удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання тощо. Члени МО брали активну участь в організації та проведенні позакласних заходів, присвячених відзначенню річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, учитель музичного мистецтва Туряниця І.П. провела урок на тему «Шевченко і музика», організовувалися виставки дитячих малюнків та робіт, виготовлених учнями (вишивка, квілінг, бісероплетіння, вироби з дерева).

 

   Методоб’єднання  класних керівників (керівник Шипова Т.Ю.) визначило компоненти виховної роботи: вивчення особистості учнів та учнівських колективів; організація роботи з батьками; розвиток творчих здібностей учнів та створення мережі гуртків; розвиток потри у здоровому способі життя; організація трудової діяльності учнів. План виховної роботи є моделлю майбутньої діяльності класного колективу. Класні керівники планують роботу на основі соціальних паспортів класів, анкетування, відвідування сімей удома за такими напрямками: індивідуальна робота з дітьми, робота з батьками, робота з учнями, що потребують особливої педагогічної підтримки, основні виховні заходи, охорона життя і здоров’я.  

 

Заступник директора з НВР Станкович О.М. підготувала доповідь «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовного та морального світогляду школярів»,  розглядалося питання організації роботи учкому.

На високому рівні працювало МО вчителів природничо-математичного циклу. Проблемним питанням МО вчителів природничо-математичного циклу (голова  Полончак О.І.) є «Впровадження інтерактивних технологій навчання, спрямованих на отримання учнями міцних осмислених знань, на розвиток їхньої пізнавальної активності, формування критичного мислення, удосконалення комунікативних і творчих здібностей на уроках природничо-математичного циклу». Свою методичну проблему вчителі тісно пов’язували із загальношкільною методичною проблемою і намагалися знайти шляхи для її реалізації. Велика увага приділялась розвитку творчих здібностей учнів. Цьому сприяла і участь учнів у шкільних, районних олімпіадах, позакласна виховна робота, а також ефективність проведення уроків з даних предметів. На належному рівні були проведені предметні тижні, які сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення математики, фізики, біології, географії   

У процесі роботи над загальношкільною методичною проблемою творчо працювало МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (голова Білей О.Д.)

Особлива увага приділялася підвищенню фахової майстерності вчителя.

На належному рівні були проведені відкриті уроки, позакласні заходи, відбувся обмін досвідом. На засіданнях МО обговорювались відкриті уроки, новинки методичної літератури, були прочитані доповіді, реферати. Учителі намагалися знайти і запровадити в практику елементи нових технологій, які б сприяли підвищенню якості знань учнів.  На високому організаційному, методичному й естетичному рівні проведено тиждень української мови й літератури, заходи, присвячені річниці з дня народження Тараса Шевченка та Івана Франка.

Учителі зарубіжної літератури Шулик І.М., Шипович Ю.Ю. систематично публікують свої методичні напрацювання у фахових виданнях.

Одним із найважливіших   завдань школи    є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Головною метою методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах необхідності становлення ціннісно - цільової єдності педагогічного колективу є забезпечення різноманітних форм навчання для розвитку індивідуальної педагогічної майстерності кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому, стимулювання самоосвіти і творчого пошуку педагогів.

Положення про

 

методичні об'єднання

 

педагогічних працівників закладу


І. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2. Методичне об'єднання створюється за наявності не менше трьох педагогів за галузями знань державного компонента освіти відповідно п. 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2000 р. за № 964. Можливе створення методичних об'єднань гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого напрямів.

 

 

1.3. До складу методичних об'єднань входять всі педагоги закладу. Керівництво роботою методичного об'єднання здійснює голова, педагог із відповідною фаховою освітою, який обирається на загальних зборах МО терміном на 2 роки і призначається наказом керівника закладу. Голова МО закладу входить до складу міського методичного об'єднання відповідного фаху.

1.4. МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи МО узагальнюються.


1.5. Періодичність засідань МО визначається її членами, виходячи з необхідності, але не менше 4-5 разів на рік. У період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін. За підсумками засідання МО виносяться відповідні рішення. Можливе ухвалення рішень щодо виконання певних завдань в період між засіданнями.

1.6. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з НВР.

1.7. Уся діяльність МО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку закладу та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення неперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми закладу. 

1.8. Зміст роботи МО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9. У своїй роботі методичні об’єднання підзвітні методичній і педагогічній раді закладу.

1.10. План роботи МО затверджується  методичною радою закладу.

1.11. Тематика засідань обумовлюється завданнями, змістом та основними напрямками діяльності МО.  

1.12. Перелік створених методичних об'єднань (асоціацій) в поточному навчальному році формується педагогічною радою закладу та затверджується керівником закладу.

1.13. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.

 

 ІІ. Завдання методичного об'єднання педагогів

навчального закладу

 

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного консультування педагогів.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.

 

 

ІІІ. Зміст діяльності методичного об’єднання навчального закладу

 

3.1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

3.2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3.5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6. Залучення вчителів до інноваційної діяльності, стимулюючи наукове осмислення і узагальнення результатів дослідницько-експериментальної роботи. 

3.7. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.8. Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.9. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп педагогів.

3.10. Залучення учнів до науково-дослідницької діяльності.

3.11. Координація позакласної роботи з предмета, проведення предметних тижнів, олімпіад.

 

 

IV. Основні напрями діяльності методичного об’єднання

навчального закладу

4.1. Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань освіти.

4.2. Ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю.

4.3. Взаємовідвідування уроків певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів.

4.4. Організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету.

4.5. Вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету.

4.6. Ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету.

4.7. Організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад; конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету.

4.8. Заслуховування звітів про професійну самоосвіту вчителів, роботу на курсах підвищення кваліфікації в інститутах, звіти про творчі відрядження.

4.9. Інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи. 4.10. Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МО.

4.11. Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності.

4.12. Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МО.

4.13. Організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції.

4.14. Керівництво дослідницькою роботою учнів.

4.15. Подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності методичної ради.

4.16. Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів. 

4.17. Організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем.

4.18. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших закладів освіти, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи.

4.19. Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

 

V. Права методичного об’єднання навчального закладу

 

Методичне об’єднання навчального закладу має право:

5.1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі.

5.2. Звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до адміністрації закладу, з проблем вдосконалення педагогічної майстерності до міського методичного кабінету.

5.3. Порушувати клопотання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

5.4. За відповідними запитами атестаційної комісії готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

5.5. Ставити питання щодо публікації матеріалів, які висвітлюють кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання.

5.6. Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу.

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну роботу вчителя

1. Загальні положення

1.1.  Учитель школи  ключова постать у сучасному освітньому процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівень духовної культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів.

1.1Методична робота вчителя школи — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та не­перервна робота педагогів, спрямована на вдосконалення теоретичної, практичної підготовки  та ІКТ педагога, необхідної для практичної діяльності.

1.2.Результатом методичної роботи вчителя школи є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету,

2. Завдання та напрями діяльності

Основними завданнями вчителя  є:

2.1.  Формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впродовж життя.

2.2.  Формування високого рівня культури, зокрема правової.

2.3.  Розвиток здатності до творчої діяльності.

2.4.  Готовність до співробітництва, толерантність, терпимість до чужої думки.

2.5.  Уміння вести діалог, шукати і знаходити розумні компроміси.

2.6.  Розвиток здатності до самоорганізації.

Основні напрями роботи вчителя школи:

2.7.  Участь у роботі  методичного об'єднання вчителів-предметників, творчих групах, створених з метою реалізації програм та проектів, які існують у школі.

2.8.  Участь у проведенні педагогічних рад, педконсиліумів з метою колективного розв'язання педа­гогічних ситуацій.

2.9.Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, які відбуваються в школі, в споріднених навчальних закладах середньої освіти та вищих навчальних закладах.

2.10.                     Участь у співбесіді з відповідальними членами адміністрації,  головою МО з питань, які є в їхній компетенції.

2.11Участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.

3. Організація роботи

3.1. Методичну діяльність планують, координують та затверджують на засіданні МР,  МО .


4. Права вчителя школи на підвищення фахової майстерності

4.1.Учитель має право на вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, які відповідають основним положенням законодавчих документів у сфері освіти та не входять у протиріч­чя з основними завданнями організації життєдіяльності школи.

4.2.  Учитель має право самостійно обирати форми і методи підвищення особистої фахової майстер­ності.

4.3.  Учитель має право на відрядження для участі в тренінгах, семіна­рах, конференціях, які носять науково-методичний, фаховий характер і сприяють підвищенню педаго­гічної та фахової майстерності.

4.4.Учитель має право на забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасному рівні та дбає про власну методичну діяльність та забезпечує себе необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періо­дичною педагогічною пресою відповідно до фаху.


5. Обов'язки вчителя щодо підвищення фахової майстерності

Учитель школи зобов'язаний:

5.1.Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методична робота) через участь у роботі МО,  творчої групи, від­повідно до Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчителя.

5.2.  Організовувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова / дослідна / проектна / «олімпіадна» робота / творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості.

5.3.Організовувати навчальну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, НМ проблеми, МО, особисто вчителя відповідно до Програми самовдосконалення, самороз­витку та самореалізації вчителя.

5.4.Організовувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

5.5.Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров'я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

5.6.  Надавати методичну, фахову допомогу молодим та новопризначеним учителям.

6.  Документація

6.1.  Методична картка — як результат фахової методичної роботи.

6.2.  Сценарії урочних та позаурочних навчальних і виховних заходів.

6.3.  Тексти особистих видань, публікацій тощо.

7.  Керівництво діяльністю

Керівництво методичною діяльністю вчителя здійснюють відповідальний член адміністрації,  голова МО, відповідальний за організацію роботи творчої групи.

Затверджено на засіданні Методичної ради школи. Протокол №

Головні завдання діяльності школи:

1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

-       забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;

-       здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

-       створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії та соціального статусу;

-       зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;

-       забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань дошкільної освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

-       забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

-       максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;

-       оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

-       особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

-       впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах,  у творчому поєднанні з внутрікласної диференціацією та індивідуалізацією навчання;

-       розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;

-       спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі.;

-       оновлення оснащення навчальних кабінетів фізики, біології, історії, зарубіжної літератури,бібліотеки, інформатики, шкільної майстерні ;

-       посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;

-       забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;

-       створення власного іміджу  навчального закладу;

-       вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;

-       координації дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;

оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання, удосконалення системи пізнавальної діяльності школярів;

3. Розвиток творчої активності педагогів шляхом підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Структура методичної роботи


- Педагогічна рада;

- методична рада;

- методичний кабінет;

- методичні об’єднання;

-інформаційний центр (бібліотека)

 

Завдання методичної роботи:


-         поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

-         підвищення якості знань з базових предметів навчального плану;

-         залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

-         підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом  організації роботи Школи  молодого вчителя, ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів, декад;

-         підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;

-         забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

-         забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

-         підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

-         поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу;

-         створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

 

 

Методична робота з учителями полягає в наданні їм професійної допомоги, підвищенні їхньої кваліфікації: організації методичних об’єднань, семінарів, лекцій, консультацій, вивченні й поширенні передового досвіду роботи вчителів, підготовці та виданні методичних матеріалів.

У школах методичну роботу виконують заступники директора та керівники методичних об’єднань учителів-предметників, у районах та місті - НМЦ, у місті та області – інститути післядипломної педагогічної освіти, у країні – департаменти Міністерства освіти та науки.

Методист – фахівецьу галузі методики навчання, а також працівникметодичної установи.

Методист вивчає стан викладання навчального предмета, виявляє, узагальнює та поширює досвід кращих учителів, здійснює методичну допомогувчителям у проведенні навчально-виховної роботи в школі (районі, місті).

Методист відповідальний за дотримання методичних рекомендацій, роботу за новими навчальними програмами та підручниками.

Методист-науковець, співробітник науково-дослідного інституту, кафедри педагогічного ВНЗ або інституту післядипломної освіти здійснює дослідницьку роботу, виявляючи закономірностінавчання й розвитку школярів, засвоєння ними наукових понять, оволодіння предметними компетенціями і под. (Зі словника).

 

            ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

1. Тематичні педради.

2. Методична рада.

3. Методичні об’єднання вчителів: початкової школи, мовників, природничо-математичного циклу та класних керівників.

4. Робота вчителів над темами самоосвіти.

5. Відкриті уроки.

6. Творчі звіти.

7. Методичні тижні.

8. Робота творчої групи.

9. Робота з молодими фахівцями.

10. Предметні тижні.

11. Семінари.

12. «Круглі столи»

13.Ділові ігри.

14. Організація роботи з обдарованими дітьми.

15. Педагогічний та освітній моніторинги.

16. Організація та контроль атестації та курсової перепідговки педагогічних кадрів.

17. Розробка методичних рекомендацій на допомогу вчителю по веденню шкільної документації; організації, проведенню та аналізу сучасного уроку. Систематизація зібраних матеріалів, оформлення тематичних стендів.

 

Самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця:

- адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності,

- постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості.

А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково поступовий

Методична робота в школі у 2014/2015 н.р. здійснювалася за такими напрямами:

1.      Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти.

2.      Реалізація в практичній діяльності критеріїв вимірювання якості навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання.

3.      Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.

4.      Вивчення педагогами теорії й методики навчання та виховання, психології, етики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням сучасних вимог закону України «Про мови».

5.      Збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури.

6.      Глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог із позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2014/2015 н.р.).

7.      Освоєння методики викладання певного предмета; випереджальний розгляд методики вивчення складних розділів навчальних програм із демонстрацією відкритих уроків: удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів.

8.      Упровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.

9.      Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

10.  Розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і змісту методичної роботи (проектна діяльність, інтерактивні технології).

11.   Спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку здібних обдарованих учнів, реалізації їхніх творчих запитів. 

   Головна мета методичної роботи в школі передбачає зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу і кожного зокрема, підтримку інноваційної діяльності педагогів  та впровадження дієвих форм роботи з обдарованими учнями.

Розвиток творчої особистості як учителя, так і учня, створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного, фізичного розвитку всіх учасників навчального процесу шляхом подолання усталених стереотипів, застарілих підходів є головним завданням школи.

Методична робота в педагогічному колективі мала на меті підтримати діловий настрій учителя, допомогти йому подолати професійні труднощі,

Вибудувана структура методичної роботи в школі дає змогу задовольнити потреби вчителів у постійному підвищенні фахового  рівня, виховувати вимогливість до вдосконалення своєї педагогічної праці, стимулювати бажання шукати більш раціональні методи навчання.

Пріоритетом методичної роботи в школі вважаємо постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей і напрямів.

Усі методи, засоби, форми навчання є адекватними завданню формування духовної, морально-етичної, висококультурної, творчої особистості учня.

У практичній діяльності використовувалися  різні форми методичної роботи: колективні, групові, індивідуальні. Лише за цієї умови забезпечується надання систематичної практичної допомоги кожному педагогічному працівникові.

Ми дійшли висновку: необхідно перебудувати методичну роботу так, щоб вона була зорієнтована на особистість педагога. Тому вирішили віддавати перевагу індивідуальним формам і методам організації діяльності. Ми прагнули до того, щоб кожен із вчителів постійно займався самоосвітою й отримував методичну допомогу від адміністрації навчального закладу.

   Спрямовуючи роботу на виконання державних документів щодо забезпечення якісної освіти і виховання та втілення у життя освітніх пріоритетів, педагогічний колектив Плосківської ЗОШ працював над  проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання та впровадження нових педагогічних технологій».  Для реалізації методичної проблеми школи протягом навчального року тривав активний пошук нових  форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах

Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. Сприяти педагогові в цьому — провідна функція методичної роботи. Згідно з посадовою інструкцією заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій школі організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методичних об'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

Завдання і зміст методичної роботи

Основним керівним документом із питань організації методичної роботи є „Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти”. Відповідно до цього документа, основними завданнями та змістом методичної роботи є:

§  керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координація їхньої діяльності;

§  вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-ви-ховного процесу кадрами з відповідно педагогічною освітою;

§  створення організаційних умов для неперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

§  система методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду, участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

§  залучення педагогів до навчально-методичної та дослідної роботи;

§  апробація та впровадження освітніх технологій і систем;

§  аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;

§  аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;

§  координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.

 Сьогодення потребує розв'язання в системі методичної роботи й таких завдань як сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

МО вчителів початкової школи є структурним підрозділом науково-мето-дичної служби, МО створюють за наявності не менш ніж трьох учителів початкової школи.

Керівництво МО здійснює голова, якого обирають члени МО і затверджує своїм наказом по школі директор.

Методичні об'єднання:

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Учитель Новогригорівської І загальноосвітньої школи - це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методоб'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою успішної, творчої праці.

Методичні об'єднання ми розглядаємо як головну форму науково- методичної роботи школи. Керує роботою методичного об'єднання голова, якого обрано членами методичного на два роки. Діяльність спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;

- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Робота методичних об'єднань передбачає:

- діагностику утруднень вчителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);

- вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;

- створення банку даних інноваційних технологій;

- здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів;

- участь в атестації педагогічних працівників.

Відбувається робота в двох напрямах:

1. теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій;обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методоб'єдання відбувається через усі вище зазначені форми, провідними з яких вважаємо:

1. Робота методоб'єднань з питань теорії та методики навчальних предметів.

2. Виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду.

3. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів.

4. Керівництво творчою роботою учнів.

5. Робота наставників з молодими вчителями.

6. Взаємовідвідування уроків.

7. Вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок.

8. Проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях МО.

9. Захист проекту уроку, позакласного заходу.

10. Участь в методичних виставках.

11. Орієнтування педагогів на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів учбового процесу.

12. Методичні оперативки.

13. Проведення методичних тижнів.

14. Обмін досвідом.

15. Курсова підготовка та атестація.

 

Вся робота методоб'єднань пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.

Засідання методоб'єднання вчителів проходять 4 рази на рік. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, який відповідає сучасним вимогам. Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методоб'єднання є:

- відомості про вчителів методоб'єднання;

- протоколи засідань у стислому вигляді;

- виступи вчителів на засіданнях методоб'єднань, короткі рецензії на відкриті уроки.

Аналізуючи питання, які виносились на засідання методоб'єднання, серед інших ми виділили провідні:

- особливість вчителя і психологічний контакт з школярами;

- майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;

- дидактичні матеріали;

- творча лабораторія вчителів;

- комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;

- оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;

- нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів;

- досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;

- аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;

- досвід творчої діяльності вчителя;

- реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;

- творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;

- виховання вольових якостей характеру в учнів;

- роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів;

- відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя;

- система роботи вчителя з формування мовленнєвих умінь на уроках;

- розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики;

- розвиток пізнавальної активності на уроках;

- активізація розумової діяльності учнів;

- розвиток творчого мислення учнів;

- активізація творчої пізнавальної діяльності;

- види письмових робіт творчого характеру;

- шляхи і засоби активізації словника;

- система перевірок письмових робіт. Оцінка знань, умінь і навичок

- планування та організація повторення;

- компетентність учителя у вивченні психологічних особливостей учнів та вміння діагностувати їх творчість;

- стимулювання дитячої творчості;

- взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;

- організація творчих справ у класі;

- особливості підготовки дітей до навчання у школі другого ступеня.

Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

1. Керівник методичного об'єднання вчителів обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих

учителів членами методичного об'єднання і затверджуються наказом директора школи.

2. Керівник шкільного методичного об'єднання:

• чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними реко-

мендаціями всіх рівнів;

• визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

• складає план роботи ШМО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

• активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

• відповідає за ведення належної документації ШМО;

• готує і проводить загальні засідання ШМО (4—5 разів на рік);

• організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

• організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

• забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської предметної олімпіади;

• збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;

• керує організацією проведення предметної декади (тижня), Тижня методичної майстерності;

• бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

• контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

• проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;

• за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;

• керівник ШМО — член методичної ради

 

 

Функціональні обов'язки

керівника методичного об'єднання:

1.     Планування роботи МО.

2.     Здійснення моніторингу діяльності МО.

3.     Складання аналітичного звіту роботи.

4.     Надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок тощо.

5.     Організація роботи з опанування методики викладання молодими вчителями.

6.     Організація систематичного вивчення нових програм та підручників.

7.     Вивчення стану успішності учнів 1-4 класів.

8.     Відвідування уроків учителів.

9.     Допомога в підготовці членів МО до атестації.

 МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складає звіт про роботу за рік.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ШКІЛЬНОГО

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

1. Наказ про створення методичного об'єднання та про призначення керівника МО або витяг з протоколу рішення педради.

2. Положення про методичне об'єднання, затверджене методичною радою школи.

3. Атестаційний лист керівника ШМО.

4. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата.

5. План роботи ШМО на навчальний рік.

6. Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад ШМО.

7. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.

8. Перспективний план атестації вчителів.

9. Графік проведення атестації на навчальний рік.

10. Перспективний план курсової підготовки вчителів.

11. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.

12. Графік моніторингових контрольних робіт.

13. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

14. Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році.

15. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

16. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

17. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

18. План проведення і матеріали предметного тижня.

19. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.

20. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.

21. План роботи з молодими і новими вчителями.

22. Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів, діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.

23. Протоколи засідань ШМО.

24. Нормативні документи щодо викладання предметів.

25. Методичні рекомендації всіх рівнів.

26. Рекомендації ШМО, окремих учителів.

27. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.

28. Друковані роботи членів ШМО.

29. Інформація про нагородження вчителів.

30. Звіт про роботу МО за рік


 

Перелік документів,

що відображають діяльність методичного об'єднання:

1.     План роботи МО.

2.     Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).

3.     Матеріали тематичних семінарів. Картотека ГШД.

4.     Матеріали Школи молодого вчителя.

5.     Каталог друкованих робіт учителів школи.

6.     Відомості про вчителів школи.

Алгоритм планування роботи методичного об'єднання

(за Л. Щербаковою):

1.     Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за допомогою анкет, методом простого спостереження.

2.     Формулювання двоєдиної мети методичної діяльності МО:

§  ближня (безпосередня) мета – вимоги до рівня професійно-педагогічних знань учителя;

§  кінцева – вимоги до рівня вихованості та знань учнів.

3.     Формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально-виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми, виявлені під індивідуального аналізу роботи вчителів, МО.

4.     Визначення найхарактернішої для вчителів школи проблеми.

5.     Формулювання єдиної методичної теми для всіх учителів 

Форми методичної роботи

 

Індивідуальні

Групові

Масові

1.     Стажування.

2.     Самоосвіта вчителя.

3.     Конкурс „Учитель року”.

4.     Атестація.

5.     Індивідуальні консультації.

6.     Наставництво.

7.     Фестиваль методичних ідей.

1.  Робота МО.

2.  Творчі групи.

3.  Школа молодого вчителя.

4.  Школа вдосконалення.

5.  Школа педмайстерності.

6.  Тренінги.

1.     Педрада.

2.     Психолого-педагогічні семінари.

3.     Методичні виставки.

4.     Інструктивно-методичні наради.

5.     Предметні декади.

6.     Наради за участю директора.

7.     Творчі звіти вчителів.

8.     Педагогічні читання.

9.     Тиждень молодого вчителя.

10.            Презентація творчих груп.

11.            Методичний ринг.

Методичне об'єднання

вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

 

Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання одним із провідних напрямків діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя.

 

Педагогічне кредо нашого колективу: «Творча співпраця вчителя та учня - запорука розвитку інтелектуальної особистості учасників навчально- виховного процесу. Новаторство, творчість, професіоналізм - запорука успіху колективу».

 

 

 

ПІДВИЩУЄМО ЯКІСТЬ УРОКУ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ось уже кілька років учителі суспільно-гуманітарного циклу працю­ють над проблемою організаційно-педагогічного за­безпечення використання інформаційних техно­логії, як засобу підвищення результативності та ефективності навчального процесу.

В нашій школі налічується 20 комп’ютерів, відтак по­стало завдання поєднати мультимедійну техно­логію навчання з комп'ютерно орієнтованою. Над ним і працюють нині наші педагоги.

Осередками творчої науково-методичної робо­ти навчального закладу виступають методичні об'єднання. Самодостатнім та ініціативним з-поміж інших є методоб'єднання суспільно-гуманітарного циклу.. Це висококласні фахівці, які глибоко зна­ють свій предмет, во­лодіють різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реа­гують на виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, ба­чення близьких і дале­ких освітніх перспектив виховання дітей.

Науково-методична проблема, над якою працю­ють наші словесники, - «Підвищення якості та ре­зультативності уроку через упровадження інформаційних, мультимедійних та інших інно­ваційних технологій у навчальний процес». Головне завдання цього напряму робота - забезпечити умови для ефективного використання нових іиформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у навчанні, що ос­новується на принципах наступності, послідовності, систематичності.

Ефективності уроку можна досягти, коли зміст матеріалу оптимально поєднується з доцільними й результативними формами та методами роботи, що реалізуються за допомогою сучасних засобів навчан­ня, якими є комп'ютерні та мультимедійні технології. Вони уможливлюють модернізацію уроку, посилю­ють діяльнішу активність учнів, забезпечують на­очність, емоційність, індивідуалізацію і дифе­ренціацію навчання. Завдяки ІКТ удається досягти інформаційної насиченості матеріалу, збільшити об­сяг самостійної роботи - індивідуальної, групової, фронтальної, активізувати діяльність учнів під час виконання значної кількості завдань, здійснювати зворотний зв'язок.

Слід зазначити, що урок з комп'ютерним забез­печенням, крім звичайної, має ще й технологічну мету, адже діалог учителя з учнем відбувається че­рез комп'ютер, який виступає в ролі третього ком­понента навчання - індивідуального для кожного школяра.

Поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем практикуємо власні презентації для подачі матеріалу, а також за­лучаємо учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання зав­дання вони ознайомлюються з теоретичним ма­теріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином досягаємо ре­алізації важливих навчальних цілей, зокрема фор­муємо в учнів мотивацію до навчання.

Учителі-словесники проводять апробацію різних типів уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі шко­ли, аналізують переваги та недоліки, прогнозують ре­зультати.

 

 

 

Положення

про шкільне методичне об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

І. Загальні положення

1. Це положення регламентує діяльність ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу загальноосвітнього закладу.

2. Шкільне МО – це добровільне об'єднання вчителів , створене з метою забезпечення умов для ефективної роботи словесників та реалізації їхніх творчих задумів.

3. Шкільне МО у визначенні змісту роботи керується Законами України «Про освіту»,

« Про загальну середню освіту», « Про позашкільну освіту», « Деожавним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими й нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

4. Шкільне МО здійснює свою діяльність відровідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, української мови як державної мови України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиції і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виконання вимог Державного стандарту середньої освіти;

- підготовку учнів до подальшої освіти й трудової діяльності.

ІІ. Створення ШМО

1. ШМО створюють, якщо в ЗНЗ троє або більше вчителів української мови й літератури та світової літератури. У разі відсутності такої кількості вчителів-словесників у ЗНЗ створюють міжпредметне методичнее об'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін .

2. Керує роботою ШМО голова, якого обирають члени МО строком на три роки. У разі відсутності кількості голосів під час голосування рішення ухвалює директор ЗНЗ.

3. Голова ШМО повинен мати вищу освіту або І кваліфікаційну категорію.

ІІІ . Діяльність ШМО

1. Голова ШМО планує роботу на навчальний рік, що включає проведення засідань та міжсекційну діяльність, а також ведення документації.

2. Засідання ШМО проводять чотири рази упродовж навчального року.

3. План роботи МО складає голова ШМО з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу. Затверджує річний план роботи ШМО директор ЗНЗ.

4. Перелік основних питань, які порушують на засіданнях ШМО:

– вивчення навчальних програм, інструктивних і методичних листів Міністерства освіти і науки України, підручників, посібників;

- ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

- обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

- заслуховування й обговорення доповідей, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів;

- складання й обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів з української мови й літератури та світової літератури;

- аналіз якості знань, умінь, навичок учнів;

- аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

- творчі звіти вчителів за навчальний рік;

- звіти вчителів про курсову підготовку, атестацію;

- звіти про роботу, спрямовану на вирішення науково-методичної й виховної проблеми, над якою працює ЗНЗ;

- звіти вчителів відповідальних за кабінети;

- вироблення й унесення пропозицій щодо змін до білетів і завдань ДПА;

- планування й підготовка предметних тижнів у ЗНЗ;

- підготовка й обговорення завдань до І ( шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури та світової літератури, інших змагань.

5. На засідання ШМО виносять не менше трьох питань. Роботу засідання протоколюють.

6. ШМО підзвітне у своїй роботі методичній раді й адміністрації ЗНЗ.

7. ШМО може клопотатися перед адміністрацією ЗНЗ щодо заохочення( відзначення) учителів за досягнення високих результатів у роботі з учнями. Форми і види заохочення регулюються законодавством України.

 

·         Українська мова - один із вирішальних чинників самобутності українського народу. Тому без набуття учнями елементарної лінгвістичної освіти, без мовленнєвих умінь і навичок неможливо говорити про розвиток особистості, котра усвідомлює себе частиною нації. У сучасних умовах зростає роль мовних умінь і навичок, які сприяють формуванню інтелектуальних здібностей учнів та розвитку їхньої духовності.

У 2014-2015, 2015-2016 навчальні роки методичне об’єднання учителів-словесників спрямовувало свою роботу на:

·         - прищеплення любові до рідної мови, до рідної землі; виховання поваги до традицій і історії свого народу;
- повернення престижу української літератури, вивчення її як унікального явища в світовій історії культури, що своїми естетичними засобами виховує вільну, духовно багату, розкріпачену в своєму вираженні українську людину;
- залучення школярів до скарбниці української літератури, а через неї - до фундаментальних загальнолюдських цінностей;
- удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи;
- пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів;
- впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду.

·         Обов’язковим структурним елементом кожного засідання МО була практична робота: моделювання уроку чи його фрагменту, розв’язування ситуативних завдань, проводилися диспути, обговорювалися матеріали періодичних фахових видань. Вся робота була спрямована на розвиток мовленнєвих навичок і грамотності учнів та більш повне застосування у навчанні ІКТ.

·         На уроках літератури вчителі пропонували не описово-пояснювальну структуру уроку, а операційну, спонукальну, що вимагає від учня розвитку розумових, мовленнєвих, читацьких, високодуховних якостей особистості.]

Багато часу вчителі приділяли роботі з обдарованими учнями.

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя.
Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань МО (методичного об’єднання) кожний учитель набуває навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя.
У своїй діяльності ми використовуємо як традиційні, так і нетрадиційніформи та методи науково-методичної роботи, а саме:

Усе це допомагає нам у здійсненні науково-методичного забезпеченнявикладання мови та літератури, у веденні творчого пошуку, теоретичної таекспериментальної роботи з предмета. Тому плануємо роботу методичногооб'єднання відповідно до поставленої мети та завдань, що витікають із неї.
Основною метою діяльності нашого методичного об'єднання визначаємонаступне – залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

ng:0cm;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA'>Багато часу вчителі приділяли роботі з обдарованими учнями.

Багато уваги ШМО приділяє підвищенню кваліфікації вчителів через
• систематизацію роботи з проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;
• впровадження в практику роботи вчителів досягнень сучасноїпедагогічної науки;
• організацію тематичних занять, практикумів, лекцій;
• участь вчителів у конкурсах, оглядах, виставках, конференціях;
• активне здійснення зв'язків з інститутами післядипломної педагогічної освіти;
• стимулювання педагогічних досягнень вчителів.

Самоосвітня діяльність учителів нашого методичного об’єднання української мови та літератури базується на певних принципах:
1) Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності).
2)
 Принцип діяльності (практична спрямованість роботи).
3)
 Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).
4)
 Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніхможливостей та здібностей).
5)
 Принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально організувати свою діяльність).

Тематика засідань МО

 на 2015-2016 навчальний рік

І засідання ( Вересень)

1.     Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення

предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2015-2016 навчальному році.

2. Вивчення змісту навчальних програм та підручників для учнів 7 класу.

3. Опрацювання нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

4. Рекомендації щодо ведення шкільної документації.

5. Складання плану роботи МО на 2015-2016 н.р.

6. Підготовка до Міжнародного конкурсу української мови імені П. Яцика

7. Обрання секретаря МО.

 

Робота між засіданнями

1. Створення банку даних учнів, які мають нахил і здібності довивчення певних предметів

2. Робота з обдарованими дітьми та підготовка їх до участі в шкільних олімпіадах.

3. Підготовка та затвердження матеріалів для проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

4. Проведення шкільного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

5. Проведення  Дня української писемності.

6. Проведення шкільних олімпіад.


ІІ засідання (Жовтень)

1. Наступність початкової та середньої школи.

 

2. Оновлення банку обдарованих дітей. Визначення форм і методів роботи з ними. Планування роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до різноманітних конкурсів 2.

3. Підготовка учнів до проведення шкільних та районних олімпіад з предметів гуманітарного циклу.

4. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів.

5. Звіт учителів за протоколами шкільних предметних олімпіад.

 

Робота між засіданнями

1. Проведення відкритого уроку з української літератури

(згідно плану).

2. Пілготовка учнів школи до Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

3. Проведення брейн-рингу до Міжнародного дня прав людини

( згідно плану).

4. Підготовка учнів школи до Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

ІІІ засідання ( Листопад)

Розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на основі особистісно орієнтованого підходу в умовах впровадження сучасної адаптованої школи

1. Підведення підсумків участі учнів школи у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика

2. Організація дослідницько-пошукової діяльності та створення проектів на уроках української мови та літератури.

3. Підготовка та участь учнів школи у районних олімпіадах згідно графіка.

4. Провести брейн-ринг до Міжнародного дня прав людини.

Робота між засіданнями

1. Підготовка до діалогу «Сучасний урок: проблеми, пошуки, перспективи».

2. Обговорення проведених відкритих уроків учителями гуманітарного циклу.

3. Робота з обдарованими дітьми.

4. Підготовка матеріалів до підбиття підсумків результатів

І – ІІІ турів Всеукраїнських олімпіад.

ІV засідання( Січень)

Використання інноваційних технологій при вивченні

суспільно-гуманітарних дисциплін

1. Сучасний урок: проблеми, пошуки, перспективи.

2. Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов ( з досвіду роботи).

3. Впровадження проектних технологій на уроках світової літератури.

4. Обговорення проведених відкритих уроків учителями гуманітарного циклу.

5. Підбиття підсумків результатів І – ІІІ турів Всеукраїнських олімпіад.

Робота між засіданнями

1. Проведення відкритих уроків ( згідно графіка)

2. Підготовка звітів вчителів, які атестуються.

3. Самоосвітня діяльність вчителів.

4. Підготовка до діалогу" Форми позакласної роботи"

Підготовка до проведення Шевченківських уроків.

V засідання ( Березень)

Нові методики та підходи в організації позакласної роботи з метою підвищення інтересу учнів до культури рідного краю, поглиблення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

1. Сучасний урок: проблеми, пошуки, перспективи

2. Форми позакласної роботи з української мови до Шевченківських уроків-громадськості.

3. Звіти вчителів, які атестуються.

4. Обговорення відкритих уроків.

5. Про підготовку до державної підсумкової 
атестації.

6. Розробка заходів до предметних тижнів.

7. Проведення уроків громадянськості «Слався, Тарасе великий!»

8. Провести конкурс читців «Поезії чарівні звуки»

 

Робота між засіданнями

1.Проведення відкритих уроків ( згідно з графіком)

2. Підготувати звіти про виконання програм із предметів суспільно-гуманітарного циклу.

3. Підготовка звітів про роботу з самоосвіти.

4. Виготовлення графіка проведення консультацій.

5. Самоосвітня діяльність вчителя.

VІ засідання (Травень)

1. Погодження завдань для проведення ДПА з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

2. Обговорення результатів підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр 2015 – 2016 н. р.

4. Виконання програм  із предметів суспільно-гуманітарного циклу.

5. Звіти вчителів про роботу з питань самоосвіти

6. Вироблення рекомендацій щодо проблематики і планування засідань МО на наступний 2016 – 2017 навчальний рік.

7. Аналіз роботи МО за 2015 – 2016 навчальний рік.

ШМО ставить перед собою такі основні завдання:
 Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок. 
 Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення. 
 Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови. 
 Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови та літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки. 
 Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. 
 Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань. 
 Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів. 
 Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями 
 Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу. 
 Пропагувати і плекати любов до українського слова.

 

     Шкільне МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник учитель музичного мистецтва Туряниця І.П.) працювало над проблемною темою «Застосування і впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках художньо-естетичного циклу»

   

Праця і творчість — два крила людського буття. Їхнє поєднання сповнює життя людини сенсом, піднімає особистість в очах інших, викликає почуття поваги.

Учитель — це завжди творець. Інакше не може бути. Тому педагогічна праця, як жодна інша, потребує органічного єднання професіоналізму та високих душевних якостей.

oman";color:#3D3D3D;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU'> 

 На початку 2014/2015 н.р. МО визначило шляхи реалізації проблемного питання:спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти; працювати над постійним підвищенням якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя; удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання тощо. Члени МО брали активну участь в організації та проведенні позакласних заходів, присвячених відзначенню річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, учитель музичного мистецтва Туряниця І.П. провела урок на тему «Шевченко і музика», організовувалися виставки дитячих малюнків та робіт, виготовлених учнями (вишивка, квілінг, бісероплетіння, вироби з дерева).

4 лютого було проведено засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання

Керівник методичного об’єднання :

1.Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності ШМО;

б) поповнення кейсу вчителя;

в) своєчасне впорядкування документації ШМО та проведених заходів

 

2. Разом із адміністрацією навчального закладу контролює:

а) виконання вчителями їхніх функціональних обов’язків;

б) підвищення науково-методичного рівня роботи

 

3.Організовує:

а) взаємодію класних керівників між собою та з іншими структурними підрозділами школи;

б) відкриті заходи, семінари, конференції, педагогічні читання тощо;

в) вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

г) консультації з питань виховної роботи.

 

4.Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

5.Сприяє створенню та розвитку системи роботи вчителів.

Творчий портрет учителя  
це форма методичної роботи

з формування творчої активності, ініціативи педагога, узагальнення та поширення його досвіду, зростання авторитету

 

ПЛАН

роботи методоб'єднання

вчителів початкової ланки

Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2015-2016 н.р.

 Аналіз роботи за  минулий навчальний рік

            Члени шкільного методичного  об’єднання  вчителів  початкових класів  у  2014-2015 навчальному  році  працювали  над  проблемою  «Впровадження інтерактивних технологій на уроках математики. Діяльність вчителя в інноваційному режимі».

            Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  вчителів  початкових  класів  за  минулий  рік  показав,  що  підвищився  науково-теоретичний  та  методичний  рівень  викладання  предметів,  посилилась  увага  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів.

            Виховання  поваги  і  любові  до  рідної  мови,  пробудження  почуття  захоплення  її  красою,  ліричністю,  милозвучністю,  виразністю,  а  головне,  отримання  знань  за  її  допомогою  -  міцний  і  найбільш  надійний  гарант  національного  виховання.

     Вчителі  початкових  класів  формують  культуру  писемного  мовлення,  проводять  систематичну  роботу  з  вивчення  орфографії,  розвивають  практичні  навички  побудови  синтаксичних  конструкцій,  стежать  за  охайністю  зошитів  учнів,  вимагають  від  учнів  уважно  ставитися  до  оформлення  письмових  робіт.  На  уроках  проводиться  виховна  робота.  Виховують  вчителі  любов  до  рідного  краю,  до  рідної  мови,  розвивають  інтерес  до  навчання.

            Все  це  забезпечує  уміння  усної  й  писемної  мовленнєвої  діяльності,  спрямовує  на  розвиток  умінь  слухати  й  розуміти  сприйняте  на  слух,  уміння  говорити,  спілкуватися,  а  також  уміння  читати  й  писати.

            Вчителями  школи  були  проведені  відкриті  уроки  з  математики, української мови та читання. 

  Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне  -  на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.   

            У  процесі  роботи  виправдали  себе  такі  форми  як  індивідуальна  та  групова  робота  із  слабовстигаючими  та  обдарованими  учнями,  корекція  знань  учнів  на  основі  діагностичної  діяльності  вчителя,  розвиток  здібностей  і  природних  обдарувань  учнів,  підвищення  в  учнів  мотивації  до  навчання,  розробка  складних  тем  програми,  ознайомлення  вчителів  із  досягненнями  психолого-педагогічної  науки,  прогресивним  педагогічним  досвідом,  огляд  новинок  педагогічної  та  методичної  літератури.

    У  2014-2015  навчальному  році  пройшли  атестацію вчителі  Йовбак Т. Г. та Гудачок Н. Г. Їм встановлено вищу категорію.

       Учениця  3 класу Гартавел Ганна посіла ІІ призове місце на районній олімпіаді з української мови, також  ІІІ призове місце на районному конкурсі імені Петра Яцика .

            Однак  поряд  з  позитивними  результатами  в  роботі  методичного  об’єднання  є  ряд  недоліків:

            -  недостатній  рівень  виявлення  та  впровадження  передового  педагогічного  досвіду;

-  недостатній  рівень  навичок  самоаналізу  вчителів  та  самоконтролю  учнів.

Аналіз  роботи  педагогів,  членів  методичного  об’єднання  дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  із  науково-методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.

                

 

           Виходячи  з  цього,  МО  ставить  такі  завдання:

1.  Підвищуючи  науково-методичну  підготовку,  удосконалюючи  педагогічну  майстерність,  враховуючи  індивідуальні  здібності  та  нахили  учнів,  тісніше  пов’язувати  вивчення  рідної  мови,  математики  та  інших  предметів  з  розвитком  мовленнєвих  і  пізнавальних  умінь  та  формування  національної  самобутності  і  духовності  школярів,  виховання  учня  -  творця  відповідно  до  потреб  та  запитів  суспільства.

2.  Роботу  МО  спрямувати  на  всебічний  розвиток  юної  особистості,  вдосконалювати  методичну  культуру  кожного  педагога,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

3.  Систематично  знайомитись  і  впроваджувати  в  практику  сучасні освітні технології та  інновації. 

4.  Працювати  над  розвитком  в  учнів  самостійного  критичного  та  креативного  мислення,  здійснювати  індивідуальний  підхід  до  юної  особистості,  інтерактивного  здобування  знань.

5.  Проводити  систематично  індивідуальну  роботу  з  обдарованими  учнями.

6.  Створити  банк  даних  обдарованих  учнів.

7.  Сприяти  виробленню  в  учнів  правильного  каліграфічного  письма.

8.  Поповнювати  „банк  ідей”  педагогічної  творчості  вчителів.

9.  Всебічно  розвивати  юну  особистість.

10. Розкривати  творчі  здібності  учнів  початкових  класів.

11. Проводити  предметні  тижні,  шкільні  олімпіади  з  математики,  рідної  мови.

Освіта  ХХІ  століття  -  освіта  для  людини.  Її  „розвиваюча  культуро-творча  домінанта”  визначена  в  Концепції  загальної  середньої  освіти.  Ця  ідея  підкреслюється  і  в  Національній  доктрині  розвитку  освіти  України  ХХІ ст.

Чи  будуть  втілені  ці  інноваційні  документи  у  життя,  чи  залишаться  вони  міфами  реформи,  залежить  від  багатьох  чинників  об’єктивного  й  суб’єктивного  характеру.  Насамперед  усе  залежить  від  нас,  освітян,  а  також  від  батьків  і,  звичайно  ж,  від  нової  генерації  -  учнів,  яких  ми  сьогодні  навчаємо  й  виховуємо.

І  нам,  вчителям  початкових  класів,  дуже  імпонує  вислів  І.Франка:  „Учителями  школа  стоїть...”,  у  якому  вбачається  великий  смисл,  адже  саме  від  учителя  залежить  майбутнє  всієї  нації.

МО  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:

-        школою  радості  для  учня;

-        школою  творчості  для  вчителя;

-        школою  спокою  для  батьків.                   


  Результати педагогічної діяльності в 2014-2015 н. р.

 

     

ПІБ вчителя

     Клас

  Кількість

    учнів

             Рівень  навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

 Високий

Йовбак Т. Г.

        4

28

2

 

12

13

----

Цільо І. Г.  

        1

15

----

----

----

----

Сегеді Л. В.

        2

14

----

 

7

6

1

Гудачок Н. Г.

        3

13

----

 

3

8

1

 

  

 

Проблемне питання,  над яким працює

колектив школи:

 

 «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання та впровадження нових педагогічних технологій»

 

Проблемне питання, над яким працюють члени

методоб′єднання:

 

«Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно-орієнтованого навчання»

 

Проблемні питання членів МО:

 

Йовбак Т. Г. – «Розвиток критичного мислення молодших школярів».

 

Гудачок Н. Г. «Формування та удосконалення читацької  компетенції молодших школярів».

 

Цільо І. Г. «Розвиток творчих здібностей молодших школярів».

 

Сегеді Л. В. «Поєднання інтерактивних технологій методик навчання з розвитком мотивації молодших школярів як умова підвищення ефективності навчання».

 

Куштан М. І. «Культура мовлення у дітей».

 

Гебеш А. М. «Фізичне виховання – складова частина всебічного розвитку особистості».


                                                     ТЕМАТИКА  ЗАСІДАНЬ

                                                                 

                                                                 ЗАСІДАННЯ  І

                                                     (вересень)

Засідання  „круглого  столу”  з  методичних  питань

  

п/п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Про  виконання  плану  роботи  за  минулий  навчальний  рік  та  обговорення  плану  роботи  методичного  об’єднання  на  2015-2016 навчальний  рік.

Керівник м/о

2.

Дотримання положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Куштан М. І.

3.

Опрацювання  інструктивно-методичних  матеріалів  Міністерства  освіти  і  науки  України.  Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з  навчальних  предметів. Наказ МОН № 1222 від 21.08. 2013р.

Члени м/о

4.

Аналіз  навчальних  програм,  підручників  для  початкової  школи  на  2015-2016  навчальний  рік.

 

5.

Створення умов для успішної адаптації учнів 1 класу до навчання  у школі.

 

6.

Розподіл  доручень  між  членами  методичного  об’єднання.

Атестація вчителів Сегеді Л. В. та Цільо І. Г.

 

7.

Огляд  методичної  літератури.

 

8.

Різне.

 

 

  ЗАВДАННЯ 

ЧЛЕНАМ  МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ

 

 

1.

Зробити  вибірку  психолого-педагогічної  літератури  з  проблеми  «Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно-орїєнтованого навчання”.

 

Члени  МО

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ  2  

                                                                        ( грудень)

ТЕМА:  «Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно-орїєнтованого навчання”.

п/п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Індивідуалізація  навчально-виховного  процесу  на  основі  диференціації.  Робота  з  обдарованими  учнями.

Члени МО

2.

 

Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно-орїєнтованого навчання

Члени МО

3.

Ефективність  використання  місцевого  та  пошукового  матеріалу  при  вивченні  математики.

 

4.

Відвідати  на  обговорити  відкриті  уроки  з  математики  у  2-4  класах.

 

5.

Звіт  вчителів   Йовбак Т. Г., Гудачок Н. Г. та вихователя ГПД Гебеш А. М.

 

6.

Огляд  методичної  літератури.

 

 

ЗАВДАННЯ 

ЧЛЕНАМ  МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ

 

1.

Зробити  вибірку  педагогічної  літератури  з  проблеми  «Урок  -  основна  організаційна  форма  реалізації  принципів особистісно-орієнтованого   навчання”.

 

Члени  МО

 

ЗАСІДАННЯ  ІІІ

березень)

ТЕМА:  Урок  -  основна  організаційна  форма  реалізації  принципів

  особистісно-орієнтованого   навчання

п/п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Мовленнєвий  розвиток  дитини  в  системі  особистісно-орієнтованого  навчання.

Члени М. О.

2.

Дотримання  єдиного  орфографічного  режиму.

 

3.

Впровадження  інноваційних  технологій,  застосування  нових  форм  і  методів  навчання  на  уроках  .

 

4.

Відвідування  та  обговорення  відкритих  уроків    в  2-3 класах.

 

5.

Повідомлення  про  підсумки  перевірки  ведення  учнями  щоденників,  зошитів  та  підсумки  олімпіад  з  української  мови  та  математики.

Куштан М. І.

6.

Обмін  досвідом  з  питання  «Перевірка  аудіативних  умінь  та  знань  про  мову  і  мовлення  за  допомогою  тестових  завдань”.

 

7.

Обговорення  матеріалів  періодичної  преси.

 

8.

Звіт  учителів , які пройшли атестацію  Сегеді Л. В. та

 Цільо І. Г.

 

 

ЗАВДАННЯ

ЧЛЕНАМ  МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ

 

1.

Моделювання  уроків  з  теми  «Мій  найкращий  урок  2015-2016  навчального  року”.

 

Члени  МО

2.

Всім  членам  МО  підготуватися  до  педагогічної  виставки  з  теми  «Використання  різновидів  наочності  на  уроках  читання”.

 

Члени  МО

 

 

 

ЗАСІДАННЯ  ІV 

  (травень)

 

 

п/п

 

Зміст

 

Відповідальні

1.

Презентація  творчої  лабораторії  вчителів та вихователів ГПД.

 

2.

Підсумок  роботи  МО  вчителів  початкових  класів:

-  повідомлення  заступника  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи  Куштана М. І.  І.В.  про  підсумки  навчальної  діяльності;

-  стан  документації;

-  поурочні  заходи;

-  стан  кабінетів;

-  визначення  завдань  на  наступний навчальний  рік.

 

 

ЗАВДАННЯ

ЧЛЕНАМ  МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ

 

1.

Завдання  вчителів  1-4  класів  щодо  ефективного  та  якісного  викладання  навчальних  дисциплін,  виконання  навчальних  планів  і  програм,  забезпечення  високого  рівня  засвоєння  знань  учнями  основ  наук.

 

Члени  МО

 

 

 

 

 

Список членів методобєднання

ПІБ  вчителя

Дата народже-ння

       Адреса,

      телефон

    

   Освіта

  Закінчений                                 навчальний    

    заклад

  Пед.

 стаж

 

Категорія

        Курси          

   підвищення     

    кваліфікації

 

    Рік

атестації

 

     Клас

 

Нагороди

Йовбак

Тетяна

Георгіївна

 

21. 07. 1980р.

с. Павлово , 42

3-52-16

0997582733

 

вища

 

МДУ

 

    14 років

 

вища

  З 09.02. 2015р.  по 27.02.2015р.

  Посвідчення                                                         

         № 1272

 

2014-2015

н.р.

 

1

 

Гудачок

Наталія

Георгіївна

 

12. 04. 1984р.

с. Плоске, 160/2

4-11-48

0660673194

 

вища

     

МГПІ

 

   12 років

 

вища

  З 11. 06.2012р. по 30. 06.2012р

   Посвідчення

         № 2570 

 

2014-2015

н.р.

 

4

 

Сегеді

Людмила

Василівна

 

30. 09. 1981р.

с. Павлово, 136

0952233509

 

вища

 

МДУ

 

    15 років

 

І

 З 01. 0 2010р.

по 20.02.2012р.

    Посвідчення

         № 542

 

2010-2011

н.р.

   

3

 

Цільо

Інна

Георгіївна

 

30. 12. 1984р.

с. Павлово, 38

3-52-73

0958307227

 

вища

 

МГПІ

 

   12

років

 

І

 06. 04. 2015р.

по 24. 04.2015р

    Посвідчення

          № 2045

 

2010-2011

н.р.

 

2

 

Куштан

Мирослав

Іванович

 

 

20. 02. 1989р.

С. Плоске, 108

0508153271

 

вища

 

МДУ

 

    7 років

 

ІІ

 

 

2012-2013

н.р.

Вихователь

ГПД

 

Гебеш

Аліна

Михайлівна

06. 03.

1994р.

с. Плоске, 23

середня

спец.

 

Мукачівське

педагогічне

училище

    2

   роки

 

    

 

 

 

Вихователь

ГПД, вчитель

 

 

 


У 2015-2016 навчальному році

МО початкових класів поставило за мету:

- надати реальну допомогу вчителеві у розв'язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру;
- стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;
- сприяти активізації людського фактора - особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи й спонукаючи під час вивчення організаційно-методичних документів до актуалізації та осмислення позиції вчителя;
- використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учнів;
- підвищити мотиваційні тенденції особистості вчителя та їх вплив на розвиток педагогічного процесу в школі; забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання вчителів

 

 

 

 

 

 

Положення про методичне об’єднання класних керівників

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньо-шкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

І. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників

1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

5.Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6. Сприяння створення й розвитку системи виховної роботи класних колективів.

ІІ. Функції методичного об’єднання класних керівників

1.Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

2. Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

4. Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

5. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду класних керівників.

6.Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення класних керівників.

Положення про голову методичного об’єднання класних керівників

1.Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчих учителів членами МО і затверджується наказом директора школа.

2. Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників:

· чітко й конкретно визначає зміст роботи МО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою, методичними рекомендаціями всіх рівнів;

· визначає пріоритетні напрями роботи, завдання МО, функціональні обов’язки його членів;

· складає план роботи МО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

· активізує і систематизує роботу МО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

· відповідає за ведення належної документації МО;

· готує і проводить загальні засідання МО ( 4 рази на рік);

· організовує взаємовідвідування виховних заходів класних керівників, відвідує уроки;

· організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів МО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей;

· збирає, аналізує і надає директору навчального закладу інформацію про результати проведених анкетувань і тестувань;

· бере участь у вивченні напрямів виховної роботи, перевірки виховних планів, ведення учнівських щоденників; підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

· контролює проведення виховної роботи класними керівниками;

· проводить діагностику класних керівників, здійснює її аналіз для корекції роботи МО класних керівників;

· за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт директорові школи та визначає мету, завдання і зміст діяльності МО на наступний рік;

· голова методоб’єднання класних керівників – член методичної ради школи.

Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників

Керівник методичного об’єднання класних керівників:

1.Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності ШМО;

б) поповнення кейсу класного керівника;