Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

    Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

   Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

       Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

      Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

      Ця вимога не росповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ І ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛЯ ПІД чАС АТЕСТАЦІЇ

 

 

 

1.     СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ВЧИТЕЛЯ

ØГромадська активність;

ØСоціальний статус вчителя;

ØОсобистісні якості

 

 

2.     КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

 

ØМетодична і професійна підготовка вчителя:

·        Знання навчального предмета;

·        Знання психології дитини.

 

ØПланування вчителем навчально-виховної роботи:

·        Календарне планування;

·        Поурочне планування.

 

ØНавчально-виховна робота вчителя на уроці:

·        Організаційна робота;

·        Навчальна діяльність учителя і навчально-пізнавальна діяльність учнів;

·        Досягнення вчителем мети уроку.

 

ØПозакласна робота вчителя:

·        Планування позакласної роботи;

·        Організація позакласної роботи;

·        Проведення занять факультативу, гуртка, клубу;

·        Результативність позакласної роботи.

 

ØРобота вчителя щодо підвищення свого професійного рівня:

·        Вивчення документів про школу, участь у семінарах;

·        Підвищення професійного рівня, участь у методичній роботі.

 

ØПідготовка вчителя до виховної роботи:

·        Знання принципів, методів і форм виховної роботи;

·        Ефективність методів виховання.

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Øдоповідна записка на ім’я директора школи;

Øнаказ по школі;

Øзаслуховування на засіданні педагогічної ради та ПМК;

Øреклама у методичному бюлетені.

 

ГОТУЮЧИСЬ ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Øвивчають навчальну програму; нормативні та розпорядні документи;

Øскладають план;

Øвизначають мету вивчення;

Øформують групу з вивчення системи роботи вчителя.

 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СИТСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Øспостереження та аналіз уроків;

Øвивчення навчальної документації;

Øпроведення контрольних зрізів;

Øбесіди з учителем та колегами;

Øанкетування батьків та учнів.

 

АНАЛІЗ ПИСЬМОВИ РОБІТ:

Øчи достатня кількість письмових робіт;

Øчи дотримані вимоги до їх перевірки;

Øчи відповідають тексти завдань вимогам програми;

Øчи виконують учні роботу над помилками.

 

ПЕРЕВІРКА НАВЧАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

Øперевірити відповідність записів у класному журналі, навчальній програмі, календарним та поурочним планам;

Øотримати дані про систему контролю за знаннями учнів;

Øперіодичність перевірки знань;

 

Øкількість учнів, оцінених протягом уроку.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ

 

 

 

 

 

Рівень кваліфікації педагогів

 

Форми роботи з підготовки до атестації

 

 

Обсяг методичної роботи

 

 

Індивідуальний методичний проект

 

 

СПЕЦІАЛІСТ, ІІ КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ

 

 

 • Посильна участь у роботі шкільних, районних та міських МО

 

 

 • Складання програми самоосвіти;
 • Моделювання уроків та позакласних заходів

 

 

 

 

І КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ

 

 

 

 

 • Участь у роботі творчих груп;
 • Виступ з творчими звітами на МО;
 • Участь у семінарах

 

 • Розробка системи уроків;
 • Складання авторефератів з проблеми;
 • Впровадження елементів передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій

 

 

 

 

 

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ

 

 

 • Участь у роботі творчих груп, виставка педагогічних технологій;
 • Виступи на методичних фестивалях, круглих столах;
 • Участь у роботі методичної ради

 

 

 • Складання авторських програм;
 • Створення методичних розробок з проблеми;
 • Розробка системи уроків;
 • Матеріали до виставки педагогічних технологій

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ «СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ», «УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ»

 

 

 • Керівництво творчою групою, МО вчителів-предметників;
 • Апробація програм і підручників;
 • Створення навчально-методичного комплексу

 

 

 • Публікація в пресі;
 • Створення матеріалів передового педагогічного досвіду;
 • Організація роботи школи молодого вчителя, творчої групи

 

 

 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

 

(П.І.Б. вчителя)

 

 1. Ваші методичні знахідки і надбання ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Які педагогічні технології засвоїли, опрацювали чи намагались впровадити_______________

______________________________________________________________________________________

 1. Чим можете поділитися з колегами  ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Чи готові Ви до впровадження ППД і як саме ________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Чи використовуєте Ви на уроках елементи інтеграції і які саме _________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Які з них Вам вдаються і чому _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Які форми роботи Вами не прийняті і чому __________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яке проблемне питання Ви будете вивчати і чому ____________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яку роль в цьому слід  методичній службі школи ____________________________________,

ММЦ ________________________________________________________________________________

 1. Який вклад намагається внести в роботу ПМК, творчої групи __________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яку оцінку даєте власній роботі за навчальний рік _____________________, роботі шкільної

методичної служби __________________________, ПМК  ____________________________________

 1. Які труднощі є в роботі  __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Що хотіли б вивчити  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яке питання виносите на самоосвіту  _______________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яку періодику Ви читаєте і де    ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Яку б хотіли ще мати для ознайомлення ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

АНКЕТА ДІАГНОСТИКИ ПЕДКАДРІВ ПРИ  ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ

 

1.      чи готові Ви обрати нестандартну форму проведення уроку?

 

2.      Чи зволікатимете Ви із впровадженням нестандартних уроків у систему своєї роботи?

 

3.      Чи викликає у Вас незадоволення використання на уроках різних  засобів інформації (доповідей, газетних матеріалів, телебачення, відеофільмів, Інтернету)?

 

4.      Вам пропонують провести відкритий урок типу диспуту, «круглого столу», «мозкового штурму». Чи погодитесь Ви відразу?

 

5.      Чи дратує Вас, що виходить за межі традиційного навчання?

 

6.      Чи вірите Ви в успіх навчання, побудованого на діалозі «учитель – учень» та учень – учень»?

 

7.      Чи відвідуєте Ви уроки своїх колег, не пов’язані з вашим фахом?

 

8.      Чи виникає у Вас бажання вступити в діалог, коли мова йде про інновації, на їх користь?

 

9.      Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що впровадження новітніх технологій – це вихід для сучасної школи?

 

10.  Чи виникає у Вас сумнів щодо важливості проблеми, над якою працює школа?

 

 

 

Як пройти атестацію

 

На запитання: що є найскладнішим для вас у передатестаційний період –

учителі зазвичай відповідають: написання творчої роботи або узагальнення власного досвіду.    

Ця стаття допоможе зробити вашу роботу планомірною і раціональною та

надати атестаційній комісії якісний інтелектуальний продукт

 

Атестація найчастіше відбувається у двох формах: як творча робота та як виступ перед комісією. Ми зібрали відповіді на найважливіші питання, що виникають у ході атестації. Це інформація про те, що необхідно при підготовці творчих письмових робіт і у відповідях перед комісією: іспит і звіт про творчу роботу. Ми комплексно підійшли до проблеми успішного проходження атестації. Деякі фактори, розглянуті тут, на перший погляд, не стосуються теми, але насправді вони дуже важливі. Ситуація атестації завжди несе в собі ваше самопочуття і можливість/неможливість зібратися, зосередитись. Усе це збільшує частку необ'єктивності в оцінці вашої праці. Саме для того, щоб зменшити вплив цих факторів, ми просимо вас приділити увагу діям, спрямованим на збереження здоров'я, оптимальне харчування, створення позитивного іміджу.

Проте спочатку розглянемо питання, що стосуються формальної сторони проходження атестації.

 

 

Науково-методична робота зазвичай присвячується розробці нової методики, нових прийомів або програми навчання. У ній необхідно розкрити новий зміст програми (методики), дати обґрунтування доцільності її впровадження, форм і методів реалізації.

Дослідно-експериментальна робота проводиться з метою доказу нового положення, якоїсь нової тези. У роботі повинні бути чітко сформульовані мета, задачі, описані технологія проведення і результати експерименту.

Авторський проект містить цільову програму розвитку освітнього закладу чи його окремих структур, опис нового навчального предмета або педагогічної психології. Проект повинен містити обґрунтування мети, заходів для його забезпечення, розрахунок ресурсів, необхідних для його здійснення (тимчасових, кадрових, матеріальних і фінансових витрат).

Названі види робіт мають багато спільного при оформленні, і надалі для зручності ми будемо називати їх творчими роботами і дамо опис основних етапів їхнього створення і захисту.

 

Основні критерії оцінки творчих робіт

 

Актуальність обраної тематики, оригінальність роботи, новизна ідей або способів, шляхів їхньої розробки. Цінність роботи з урахуванням специфіки місцевих умов, цілей і завдань навчального процесу, контингенту учнів та інших факторів.

Науковість і вірогідність методів розробки, аргументованість основних положень з урахуванням аналізу науково-методичної літератури і періодики з проблем дослідження як у нас, так і за кордоном.

Ефективність упровадження ідей або пропонованих способів на практиці, у роботі самого претендента. Показати параметри і критерії, за допомогою яких можна представити повну й об'єктивну картину аналізованих явищ.

Перспективність і практична значимість роботи. Можливість використання ідей, програм, методик в інших навчальних закладах.

Стиль, грамотність викладу.

Культура оформлення (відповідність представленої роботи вимогам стандарту).

 

Логічна послідовність виконання творчої роботи

 

Підготовка до творчої роботи:

Ø  попередній вибір теми на основі вивчення літератури;

Ø  визначення об'єкта дослідження;

Ø  визначення предмета дослідження.

Одержання консультації в керівника роботи з метою уточнення актуальності роботи, діагностичних методик і можливості застосування на практиці обраних методів і прийомів.

Планування роботи:

Ø  визначення експериментальних і контрольних груп;

Ø  уточнення діагностичних методик і критеріїв, за якими відбуватиметься порівняння;

Ø  планування роботи з дітьми за темою дослідження (план-конспект занять, виховних заходів та інших форм роботи);

Ø  розробка методики аналізу й оцінки результатів дослідження.

Проведення роботи:

Ø  проведення констатуючого експерименту, аналіз досвіду роботи;

Ø  на основі результатів експерименту (досвіду роботи) організація роботи з дітьми (уроки, заняття, позакласні заходи, індивідуальна робота), спрямованої на перевірку гіпотези і змісту завдань дослідної роботи;

Ø  уточнення гіпотези і змісту дослідної роботи з визначенням можливих позитивних і негативних результатів, визначення психолого-педагогічних умов її ефективності й усунення негативних явищ;

Ø  на основі висновків повторне проведення формуючого експерименту для обґрунтування наукової гіпотези, перевірки виконання завдань дослідження і визначення психолого-педагогічних умов, що забезпечують їхнє виконання;

Ø  висновки, рекомендації.

Оформлення роботи:

Ø  компонування підготовлених текстів у глави;

Ø  написання висновків;

Ø  написання вступу;

Ø  складання списку використаної літератури, ілюстрацій, додатків;

Ø  зміст і оформлення титульного аркуша.

 

Хто може бути керівником і рецензентом творчої роботи

 

Керівниками творчої роботи можуть бути викладачі і наукові співробітники ВНЗ, педагогічні і керівні працівники системи освіти, які мають вищу категорію, звання «учитель-методист», «вихователь-методист» тощо.

Основним завданням керівника є сприяння професійному зростанню педагога, надання йому допомоги в самоосвіті, залучення його до наукових методів дослідження і діагностики.

Керівник зобов'язаний:

-          обговорювати з педагогом, який атестується, тему, концепцію, план роботи; він може надати йому допомогу в постановці проблеми дослідження і визначення форми творчої роботи;

-          дає рекомендації з підбору літератури;

-          допомагає у визначенні етапів і послідовності виконання роботи;

-          разом з претендентом визначає параметри оцінки досліджуваного процесу й аналізує отримані результати;

-          пише відгук на роботу, завірений керівником закладу.

Відгук має містити аналіз роботи й оцінку професійних якостей претендента, виявлених їм у ході виконання роботи.

Рецензент може призначатися атестаційною комісією. Він оцінює новизну, науковість, грамотність, якість виконання й оформлення рецензованої роботи, орієнтуючись на критерії оцінки творчих робіт.

 

Ваша кваліфікаційна категорія: вимоги до змісту й оформлення робіт

Відповідно до кваліфікаційних вимог творча робота може бути заявлена на другу, першу і вищу кваліфікаційні категорії в залежності від глибини пророблення теми, широти комплексу розв'язуваних у роботі проблем і задач тощо.

На другу кваліфікаційну категорію необхідно розробити певну тему курсу або методу її викладання.

Робота повинна містити:

o    огляд літератури по розглянутій темі;

o    опис пропонованого підходу і системи заходів;

o    оцінку роботи й аналіз результатів.

На першу категорію необхідно розробити комплекс проблем, що мають значимість для великої кількості суб'єктів (учнів, працівників). У ній повинен бути представлений переконливий доказ ефективності даного підходу, підкріплений кількісними показниками.

Робота, як правило, включає:

o    огляд і аналіз літератури;

o    опис і обґрунтування цілей, задач, методів і етапів розв'язання проблеми;

o    оцінку результативності на основі наукових методів збору інформації (анкетування, тестування і т. д.).

Творча робота на вищу категорію вимагає новаторського підходу до розв'язання проблем, коли автор висуває ідеї, що мають значення в системі освіти (закладі освіти).

Кандидат на вищу категорію у своїй роботі повинен провести:

o    огляд і аналіз літератури;

o    описати й обґрунтувати роботу з виділенням новизни, актуальності і практичної значимості теми, включаючи концепцію, принципи й різні аспекти проблеми;

o    оцінити та проаналізувати результативність роботи на основі наукових методів збору й обробки інформації;

o    дати рекомендації з упровадження роботи в практику інших навчальних закладів.

 

Поради щодо оформлення й процедури захисту роботи

 

На засіданні комісії педагогу, який атестується, надається 10-15 хвилин для викладу основного змісту й висновків роботи.

Після цього зачитуються відгук керівника і рецензія. Потім члени комісії задають запитання за змістом його роботи. Присутність рецензента і керівника на комісії необов'язкова.

 

При оформленні творчої роботи необхідно дотримуватися наступних вимог:

vробота може бути написана від руки або надрукована (машинка, комп'ютер і т. д.);

vграничний обсяг роботи - 40 сторінок стандартного машинописного тексту (без урахування можливих додатків);

vсторінки повинні бути пронумеровані;

vсторінка повинна мати поля праворуч не менше 1 см, а ліворуч - не менше 3 см (для підшивки і приміток), зверху і знизу - по 2 см;

vв одному рядку повинно бути 60-65 знаків, пробіл між словами рахується як один знак;

vабзацний відступ дорівнює 5-ти знакам;

vна одній сторінці суцільного тексту повинно бути 28-30 рядків;

vзаписи повинні бути чіткими й акуратними.

Послідовність сторінок у роботі

На початку повинен бути оформлений титульний аркуш, потім план роботи з указанням сторінок, що відповідають кожному пунктові або розділу плану.

Таблиці, схеми, рисунки, графіки, формули, що є в тексті, а також додатки нумеруються окремо. Кожна таблиця, схема, графік повинні мати назву і посилання на джерело даних з указанням одиниць масштабу.

У списку використаної літератури всі публікації наводяться або за алфавітом, або в порядку цитування. При цитуванні вказується не тільки джерело, а й сторінка, з якої взята цитата. Нижче наводяться приклади опису бібліографічного апарату літератури.

Бібліографічний пошук

При аналізі літератури з вашої проблеми виникає необхідність роботи в бібліотеці. Перш ніж звертатися до бібліотеки, треба грамотно оцінити свою домашню методичну бібліотеку. Ви можете відшукати в ній корисні для вашої роботи книги і статті із журналів. Якщо ж звертатися до бібліотеки необхідно, варто спланувати свій час так, щоб виділити визначені дні і години для роботи в довідково-бібліографічному відділі.

Є сенс спочатку звернутися до енциклопедій, тому що в них може міститися не тільки коротка інформація із суті питання, а й список основних робіт з даної проблеми, а потім для цілеспрямованого пошуку - до каталогів бібліотеки.

Каталоги - це списки книг, що є у фондах, оформлені у вигляді брошур або карток.

Існує чотири види каталогів: алфавітні, предметні, систематичні і каталог нових надходжень.

До алфавітного каталогу ми звертаємося в тому випадку, якщо відомі назва книги і прізвище її автора.

У предметному каталозі назви книг розміщені не за алфавітом, а за рубриками, кожна з яких присвячена будь-якому предмету (визначеній темі). Самі рубрики йдуть одна за одною в алфавітному порядку, як і назви книг усередині самих рубрик.

Систематичний каталог - це каталог, у якому назви книг згруповані за рубриками і підрубриками, однак самі рубрики, на відміну від предметного каталога, розташовані не за алфавітом, а за системою дисциплін.

Каталог нових надходжень - це систематичний каталог нових видань, що надійшли за останні півроку.

Відомості про літературу, отримані з каталогів, виписуються на окремі картки з указанням шифру, щоб замовити книгу в бібліотеці.

Опрацювання відібраного матеріалу бажано вести одночасно із записами матеріалу, що зацікавив вас.

Необхідні цитати, що зацікавили вас, краще записувати на окремих картках з указанням вихідних даних джерела і сторінки.

Аналіз літературних джерел завершується складанням огляду.

В огляді не слід прагнути до викладу всього матеріалу в хронологічному порядку, а розкривати стан питання у різних літературних джерелах. Посилання на автора і його роботу дуже важливі для читача. У разі потреби така вказівка дозволяє йому безпосередньо звернутися до першоджерела і зробити необхідні уточнення.

Для того щоб зробити свою роботу більш яскравою й цікавою, посилаючись на того чи іншого автора, полемізуючи з ним, використовуйте різноманітні дієслова: аналізує, заперечує, висловлює думку, додає, доводить, допускає, ставить запитання, викладає, констатує, сподівається, знаходить, починає, не розділяє точку зору, не погоджується, виявляє, обговорює, пояснює, відповідає, відзначає, відстоює, визначає, переказує, пише, повторює, підтримує, підтверджує, дозволяє, розуміє, припускає, представляє, визнає, приймає точку зору, дійшов висновку, розбирає питання, розділяє, міркує, роз'яснює, рекомендує, вирішує проблему, погоджується, сумнівається, повідомляє, запитує, посилається, уважає, указує, згадує, стверджує, уточнює, фіксує тощо.

 

Правила вказівки літературних джерел

 

Якщо джерело має автора, то спочатку пишеться його прізвище, а потім ініціали.

Галанова Т. В. Розвиваючі ігри з малятами до трьох років. - Ярославль, 1998.

Якщо авторів два чи три, то вказуються і прізвища всіх авторів з ініціалами в тій же послідовності, як і в джерелі.

 

Галанов А. С., Корнілова С. Н., Куликова С. Л. Заняття з дошкільнятами з образотворчого мистецтва. - М., 2000.

Якщо кількість авторів більше трьох чоловік, то вказується тільки назва джерела.

Діагностика і корекція розумового розвитку в шкільному і дошкільному віці. - Петрозаводськ, 1992.

Якщо назва джерела містить додаткові відомості (посібник, підручник, збірник праць, огляд, учені записки), то після основної назви ставиться двокрапка, а потім наводяться відомості з прописної букви.

Смирнова Е. О. Психологія дитини від народження до семи років: Підручник для педагогічних вузів і училищ. - М., 1997.

У випадку виходу джерела під загальною редакцією (за редакцією) після найменування джерела ставиться одна коса лінія (/): Під заг. ред. або / Під ред. Потім - ініціали і прізвище редактора в родовому відмінку.

Якщо ж указується редактор або укладач, то після найменування джерела також ставиться одна коса лінія (/) і з прописної букви пишеться: / Ред. або / Укл. Потім - ініціали і прізвище редактора або укладача в називному відмінку.

Соціально-педагогічні проблеми професійного становлення молодих учителів / Укл. С. Г. Вершловський. - Л., 1989.

Практикум з дитячої логопедії / Під ред. У. І. Селіверстова. - М., 1997.

Реклама за рубежем / Ред. Б. Г. Карпова, укл. І. С. Сидельников. - М., 1977.

У випадку, якщо посилання дається на яку-небудь статтю, надруковану серед інших творів цього ж автора й об'єднаних в одній книзі, після прізвища автора з ініціалами наводиться назва статті, потім ставляться дві косі лінії (//) і наводяться всі бібліографічні дані джерела.

Розанова В. В. Декаденти // Розанов В. В. Думки про літературу. - М., 1989. - С. 211-215.

Плеханов Г. В. До питання про роль особистості в історії // Вибр. філософські твори. - Т. 2. - М., 1956.

При описі багатотомних видань після прізвища й ініціалів автора пишеться Зібр. або Тв., ставиться двокрапка і вказується кількість томів: У 3 т., У 10 т.

Порядковий номер видання пишеться так: 5-е вид.; 2-е вид., доп.; 3-є вид., випр.; а рік видання пишеться після цього, але перед указанням сторінок.

Коломінський Я. А. тв. У 2 т. - Т. 1. - М., 1982. - С. 201-242.

Сухомлинський В. А. Вибр. пед. тв.: У 3 т. - М., 1980.

Місце видання - обов'язковий бібліографічний елемент - наводиться в називному відмінку.

Прийняті скорочення: Москва - М.; Санкт-Петербург - Спб.; Петербург - Пт.; Ленінград - Л.; Нижній Новгород - Н. Новгород; Лондон - L.; Нью-Йорк - N.Y.; Париж - Р. (Київ - К. - Ред.).

При двох місцях видання вказуються обидва і відокремлюються одне від одного крапкою з комою:

Гегель. Тв.: У 3 т. - Т. 1. - М.; Л., 1934. - С. 174-191.

Рік видання вказується цілком без букви «г». За відсутності року видання пишуться прописні букви «Б. Р.» (без року) або «S.A.» (sine anno) для іноземних мов.

При посиланні на томи, частини, розділи, глави (у залежності від побудови джерела) і сторінки дотримуються наступних правил:

- усі відомості даються арабськими цифрами;

- ці дані є додатковою інформацією, відокремлюються один від одного тире і пишуться скорочено: Том 4 - Т. 4.; Випуск 5 - Вип. 5; Книга 2 - Кн. 2.; Глава 4 - Гл. 4; Розділ 3 - Розд. 3; Сторінки 200-210 - С. 200-210.

Єсєнін С. А. Зібр. тв.: У 5 т. - Т. 2. - Гл. 7. - М., 1970. - С. 52.

Бібліографічний опис джерел, узятих з газет і журналів: даються прізвище й ініціали автора, назва статті, потім дві косі лінії (//), назва журналу або газети, крапка, тире, рік, крапка, тире, номер журналу (якщо джерело взяте з газети, замість номера вказується дата випуску), крапка.

Гілмор Дж. Воля до перемоги // Ель. - 1997. - № 3.

Жуков В. Геній у трусиках // Московський комсомолець. - 2000. - 23 лютого.

 

 

 

 

За результатами атестації

педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії:

-         «спеціаліст»,

-         «спеціаліст другої категорії»,

-         «спеціаліст першої категорії»,

-         спеціаліст вищої категорії».

 

     Кваліфікаційна категорія «СПЕЦІАЛІСТ» присвоюється педагогічним працівникам із повною вищою освітою, які раніше не атестувалися й діяльність яких характеризується:

-         здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм;

-         знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;

-         знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають;

-         використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;

-         умінням вирішувати педагогічні проблеми;

-         умінням установлювати контакт з учнями, батьками, колегами по роботі;

-         додержанням педагогічної етики, моралі

Кваліфікаційна категорія «СПЕЦІАЛІСТ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ»

присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, установленим до працівників із кваліфікаційною категорією «СПЕЦІАЛІСТ», та які:

-         постійно вдосконалюють свій професійний рівень;

-         використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів;

-         володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням;

-         застосовують інноваційні технології в навчально-виховному процесі;

-         знають основні нормативно-правові акти в галузі освіти;

-         користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

 

 

Кваліфікаційна категорія «СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ»

присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, установленим до працівників із кваліфікаційною категорією «СПЕЦІАЛІСТ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ», та які:

-          використовують методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу;

-          володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;

-         упроваджують передовий педагогічний досвід;

-         формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці;

-         уміють лаконічно, образно й виразно подати матеріал;

-         уміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтв

 

Кваліфікаційна категорія «СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ»

присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, установленим до працівників із кваліфікаційною категорією «СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ», та які:

-         володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі;

-         володіють широким спектром стратегій навчання;

-         уміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї;

-         застосовують нестандартні форми проведення уроку;

-         активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів;

-         вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі


 

 

Пам'ятка вчителю

Памятка вчителю,

який узагальнює власний досвід


 1. Уважно слідкуйте за новинками науково-методичної літератури, ведіть бібліографію літератури, що Вас цікавить.
 2. Збирайте і накопичуйте матеріали, що відображають досвід Вашої роботи: плани, конспекти, дидактичні посібники, окремі уроки тощо.
 3. Обираючи тему для узагальнення досвіду, намагайтеся врахувати успіхи й недоліки і Вашій роботі, роботі колег. Бажано взяти тему, яку Ви вважаєте найбільш важливою і необхідною. Постарайтесь сформулювати її чітко і конкретно.
 4. Визначте форму узагальнення. Це може бути доповідь, стаття, буклет тощо. Обов’язково приведіть у систему методичні матеріали (плани, картки, схеми тощо), супроводжуючи їх картками-поясненнями.
 5. Складіть короткий план теми, напишіть за темою тези. Згадайте і поясніть факти, які будуть використані як основа Ваших висновків. Конкретизуйте план: в ньому повинна бути ідея досвіду та логічний виклад теми.
 6. Доповідь. Спочатку чернетка. Дуже стислий виступ без загальних фраз. Літературу використайте не для повторення вже описаного, а для поглиблення і систематизації своїх спостережень і висновків.
 7. Критично оцінюйте досвід. Розповідаючи про успіхи, не забудьте сказати про недоліки, труднощі, помилки. Головний критерій хорошого досвіду – результативність. Розкриття досвіду нецікаве, якщо в ньому не показаний ріст і розвиток дітей.
 8. Матеріал намагайтесь викласти коротко, просто, логічно, уникаючи повторень.
 9. Працюючи над темою, радьтесь із колективом, зі своїми колегами. Так можуть з’явитись цінні думки, необхідні факти.
 10. Підберіть і оформіть додатки (схеми, таблиці, картки, роботи учнів, список літератури тощо).
 

Схема звіту вчителя

Орієнтовна схема

тематичного творчого звіту вчителя


 1. Як виникла думка про роботу над даною темою?
 2. Яка кінцева мета була поставлена перед початком роботи над темою?
 3. Скільки років і в яких класах перевіряється дана проблема?
 4. Скільки класів і учнів охоплено перевіркою?
 5. У чому проявилась принципова відмінність під час підготовки до уроків? Ваша? Учнів?
 6. Як удосконалювалась Ваша підготовка до уроків ( з урахуванням економії часу)?
 7. Які форми і прийоми роботи з учнями на уроках змінились? Як?
 8. Які методи роботи з учнями Ви обирали переважно? Оцініть їх.
 9. Чи підвищився рівень самостійності учнів на уроках? Як?
 10. Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах (тематичний план, система уроків з теми, окремі уроки, роботи учнів, класний журнал, матеріали громадського огляду знань учнів тощо).
 11. Ваша думка про ефективність проведеної роботи.
 12. Яку літературу Ви використовували?
 13. Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішені?

Як рекомендуєте своїм колегам впроваджувати у практику свій досвід роботи?

                      АТЕСТАЦІЯ 2017-2018 навчальний рік

08 грудня відбувся творчий звіт учителя математики Шипової Тамари Юліївни.

 

Учителі-предметники природничо-математичного циклу, адміністрація школи, відвідали відкритий урок з математики у 5 класі

 

Тема. Величина кута.Вимірювання та побудова кутів.

Учитель української мови та літератури 

Білей Оксана Дмитрівна

провела відкритий урок на тему "Узагальнення з теми"Дієприкметник"

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ 2017-2018 навчальний рік

      Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка  рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображенні у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, предметних МО. Забезпечувалася гласність проведення атестації. Широко пропагувався передовий педагогічний досвід учителів через творчі звіти. Шипович Ю.Ю. та Копосович І.І. пройшли чергову атестацію, у результаті якої підтвердили раніше присвоєну їм кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». За результатами атестації їм присвоєно звання «старший учитель». Учителям початкових класів Йовбак Т.Г. та Гудачок Н.Г. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Бібліотекар школи Хваста І.В. підтвердив раніше присвоєну категорію «провідний спеціаліст». У ході атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування. Педагоги провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, члени МО, члени районної атестаційної комісії. Загалом атестаційний процес пройшов в атмосфері ділової доброзичливості,  сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді, впровадженню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу. 

Педагогічна майстерність це висока майстерність навчання, виховання, що постійно вдосконалюється, доступна кожному педагогу, основи якої складають професійні знання, уміння і здібності.

А.Макаренко

 


Зміни до Типового положення атестації пе
Microsoft Word Document 23.1 KB
Вимоги до рівня професійної підготовки т
Microsoft Word Document 15.7 KB
Крок за кроком (1).docx
Microsoft Word Document 26.4 KB
Типове положення про атестацію педагогіч
Microsoft Word Document 147.5 KB
пам'ятка вчителеві, який атестується.doc
Microsoft Word Document 46.5 KB
План вивчення системи роботи вчителя.doc
Microsoft Word Document 14.1 KB